تحقیق در مورد عوامل آنتروپوژنيك درقلمره هاي كارستي باتاكيدبرمديريت كارست 110 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 110 صفحه قسمتی از متن .docx : ‏زمين شناسي ايران: ‏تحقیق در مورد عوامل آنتروپوژنيك درقلمره هاي كارستي باتاكيدبرمديريت كارست 110 ص |1652934|k-status|تحقیق در مورد عوامل آنتروپوژنيك درقلمره هاي كارستي باتاكيدبرمديريت كارست 110 ص ,عوامل آنتروپوژنيك درقلمره هاي كارستي باتاكيدبرمديريت كارست
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق در مورد عوامل آنتروپوژنيك درقلمره هاي كارستي باتاكيدبرمديريت كارست 110 ص را مشاهده می نمایید .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 110 صفحه

قسمتی از متن .docx :

‏زمين شناسي ايران:

‏نظرات اوليه درموردشكل گيري ‏فلات ايران مبتني برشكل ظاهري زمين بود كه آن را‏ ‏بخشي ازكمربند كوهزايي آلپي به صورت دورشته كوه چين خورده درحاشيه ويك توده مياني سخت مابين آنها تفسيرمي كرد.اما باتهيه اولين نقشه تكتونيك ايران كه گزارش آن توسط اشتوكلين صورت گرفت معلوم شد كه سرزمين ايران ازقطعات مختلفي تشكيل شده كه درطول زمان تكامل جداگانه داشته اند‏.

‏قديميترين حركات شناخته نشده مربوط به كوهزايي اواخرپركامبرين مي باشد كه درپي آن ايران به صورت يك پلاتفرم متشكل ازچندقطعه به صورت هورست وگرابن ‏درآمده است،باشروع حركات آلپي درترياس تحولات چشمگيري شروع مي شود.‏بلاخره دركرتاسه باريكه هاي اقيانوسي يا ريفتهايي كه سنگهاي التر‏ا ‏بازيك ورخساره هاي عميق درآنها شكل گرفته بود‏ ‏بسته شده وقطعات جدا‏ ‏ازهم به همديگر جوش مي خورند.

‏وحوضه هاي رسوب گذاري زاگرس وكپه داغ تثبيت مي شوند.درشروع دوران دوم با فازلارامي ارتفاعات شمالي البرزشكل گرفته ويك حوضه داخل‏ي بوجودمي آيد.درائوسن يك فعاليت ‏شديدآتشفشاني درايران مركزي به وي‍‍‍‍ژه درحاشيه آن در‏جريان بوده وبا حركات اواخرميوسن حوضه هاي داخلي امروزي شكل مي گيرد.

‏همزمان بااين تحولات زاگرس وكپه داغ نيزشروع به چين خوردن كرده است.اين حركات درپليوسن هم ادامه داشته كه به تشكيل كنگلومراي ضخيم درزاگرس ونقاط‏ ‏ديگرشده است.حركات شديداواخرپليوسن واوايل كواترنرچين خوردن وبالا آمدن زمينهاي فلات ايران راتكميل كرده است.

‏(جداري عيوضي،‏ 1383‏ ص61-62)‏)‏

‏كوهزايي ها

‏عهد

‏دوران

‏دوره

‏10هزار سال

‏2 ____ پاسادنين

‏12____ ساوين

‏26

‏37 ____ پيرنه

‏53

‏65 لاراميد

‏___ سيميرين پسين

‏___ سيميرين پيشين

‏225

‏___هرسي نين

‏___كالدونين

‏570

‏كاتانگائي(آسنتيك)

‏كارلين

‏عصر حاضر

‏كواترنري

‏سنوزوئيك

‏پليستوسن

‏پليوسن

‏ترشيري

‏ميوسن

‏اليگوسن

‏ائوسن

‏پالئوسن

‏136

‏190

‏كرتاسه

‏مزوزوئيك

‏ژوراسيك

‏ترياس

‏280

‏345

‏395

‏430

‏500

‏پرمين

‏پالئوزوئيك

‏كربونيفر

‏دونين

‏سيلورين

‏اوردوسين

‏كامبرين

‏اينفراكامبرين

‏پروتروزوئيك

‏آركئوزوئيك

‏پركامبرين

‏منبع:خسروتهراني،1375، 3‏8

‏كمربند البرز-بينالود:

‏اين كمربندازسه رشته كوه تالش،البرز،بينالودساخته شده كه ازآستاراتادره هريررودامتدادمي يابد.

‏ازنظرساختمان زمين شناسي اين سه رشته كوه به روشني ازهم تفكيك نشده ودربيشترتقسيمات ساختماني هرسه يكجا به عنوان زون البرزموردبحث قرارگرفته است.‏دربعضي تقسيمات حتي تمام زمينهايي كه درشمال گسل تبريزقرارداردجزءاين زون محسوب شده است.(نبوي 1355).

‏ارتفاعات جنوبي چاله مشهد(چاله كشف رود)راتحت عنوان زون بينالودازالبرز جداكرده وآن راازنظرويژگيهاي زمين شناسي يك زون حدوسط بين البرز وايران مركزي نام برده است.

‏(جداري عيوضي .‏.1383.ص51)

‏ ‏ ‏زمين شناسي زون بينالود:

‏اين زون بخشي ازالبرزراشامل مي شودكه ازنظرزمين شناسي اختصاصات ويژه اي دارد.‏ ‏واحد‏ ‏زمين شناسي بينالود‏ ‏را‏ ‏زون تدريجي بين ايران مركزي والبرزدرنظرمي گيرند.زيرارسوبات ورخساره هاي پالئوزوئيك اين زون شبيه البرزاست.

‏زون مزبور،طي دونين پسين ‏–‏كربونيفرباالبرزغربي ومركزي ودرپرمين باسايرقسمتهاي ايران ازنظرحوضه رسوبي وضع تقريبا مشابه اي داشته ودرارتباط بوده است. مجموعه آذرين ودگرگوني اين زون كه بويژه درجنوب ومغرب مشهدبيرون زدگي داردشامل سه فازناحيه اي ودومرحله گرانيت زائي است ودرآنها توده هاي اولترابازيك نيزوجوددارد.درموردسن اين مجموعه هاي دگرگوني وآذرين اتفاق نظروجودندارد،برخي آن رابه پركامبرين وبعضي به ژوراسيك نسبت مي دهند.ولي شواهدزمين شناسي وتعيين سن مطلق نشان داده است كه فازهاي دگرگوني وگرانيت زائي اوليه آن به فازكوهزايي هرسي نين وبعدها درترياس مياني نيزمجموعا تحت تاثيردگرگوني هاي سيمرين پيشين قرارگرفته است.بولن (1988) ادامه قسمتي ازعملكردكوهزايي هرسي‏ نين راكه تيان شان ‏–‏پامير-هندوكش به جنوب مشهد مي رساند،نوع فرورانش پوسته (اقيانوسي پالئوتتيس)مي داند.‏ ‏دراين زون رسوبات كامبرين فسيل داروجودداشته وطي سيلورين ودونين زيرين،درياي مشتركي شمال ايران وايران مركزي فرامي گرفت.زيرارسوبات مشابه اي طي اين مدت دربينالودوايران مركزي برجاگذاشته شده ‏است.ارتباط مزبورتاكربونيفرزيرين نيزوجودداشته است درحالي كه درالبرزرابطه مزبوربه كلي قطع شد.اين حركات رابه حركات خشكي زايي اواخردونين مربوط مي دانند وكنگلومراي قاعده اي كربونيفرزيرين رادليل اين حركات ذكرمي كنند.