پاورپوینت درباره داده های ساختمان زمین شناسی

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 89 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالبپاورپوینت درباره داده های ساختمان زمین شناسی|1675243|k-status|پاورپوینت,داده های ساختمان,زمین شناسی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت درباره داده های ساختمان زمین شناسیرا مشاهده می نمایید .

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 89 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

ژئومور فلوژی به معنا ی پیکر شناسی و یا ریخت شنا سی می باشد که هدف ا ز این علم مطالعه ی اجزای اصلی تشکیل دهنده ی ناهمواریها ست .

دامنه عبا رتند از: سطوح کم وبیش وسیعی که نا همواریها را به یکدیگر پیوند می دهد . که ویژگی مهم این عارضه در درجه ی اول شیب آ ن است که قابل اندا زه گیری می باشد و بر حسب درصد یا درجه بیان می شود .

دامنه کوژودامنه ی کاوعبا رتند از :اگر میزان شیب از قله به سمت پایکوه افزایش یابد دامنه کوژ است واگر میزان شیب در همین جهت کاهش یابد دامنه کاو خواهد بود .

اشکال متنوع نا همواریها عبارتند از : دره ها یی به نام خط القعر که بسته به شکل وحجم آنها به وسیله ی میانا بهایی به نام طاق ،تیغه وتپه از هم جدا شده اند ناهمواریهای بزرگتری نیز وجود دارد که به نامهای کو هستان یا فلات یا دشت ومانند آنها نامگذاری شده اند .

پیکر شناسی ساختما نی عبا رتند از : مطالعه ی ناهمواریها در رابطه باساختمان زمین شنا سی و طبقه بندی اشکال ساختما نی سنگها بر اساس منشا پیدایش به سه دسته ی 1- سنگهای آ ذرین یا درونی . 2- سنگهای رسوبی 3- سنگهای دگر گونی تقسیم می شوند . سنگها از نظر پیکر شنا سی به شش دسته ی 1-کانیهای دانه ریز ودانه درشت .2- کانیهای هم اندازه وکانیهای با اندازه های متفاوت . 3- کانیهای هم شکل وکانیهای با شکل مختلف .4- کانیهای هم جنس وکانیهای نا هم جنس . 5- کانیهای قابل نفوذ وکانیهای نفوذ نا پذیر . 6- کانیهای قابل حل وکانیهای غیر قابل حل تقسیم می شوند . سنگها ی آذرین یا سنگهای درونی از سخت شدن مواد مذاب حاصل می شود. انواع سنگهای آ ذ رین یا درونی عبارتند از : 1- سنگهای آ تشفشانی . 2- سنگهای آذرین درونی یا نفوذی . 3- سنگهای ماگمایی .شکل ژیزمان سنگهای آ ذرین عبا رتند از : عمق سخت شدن ماگما نسبت به سطح زمین . انواع شکل ژیزمان سنگها ی آ ذرین عبارتند از:
1- باتو لیتها .2- لاکو لیت .3- سیل .4- دایک . 5- نک .
با تو لیت : اگر کانیها در اعماق زمین به آ رامی سرد ومتبلور شود ،سنگهای دانه ای بویژه گرانیت بوجود می ا ید . در این صورت باتولیتها با حجمی اغلب بزرگ ومتغیرتشکیل می شوند .لاکولیت : چنانچه بازوی نفوذی در امتداد افقی سنگها ی مجاور قرار بگیرد و حالتی بیضوی داشته باشد لاکولیت نامیده میشود . سیل : اگر بازوها در امتداد سطح طبقات سنگهای رسوبی نفوذ کنند و نظم وترتیب آ نها رابه هم نزنند سیل نامیده می شوند .دایک : اگر از سقف باتو لیتها و لاکو لیتها بازوهای مشابهی در فضا های خا لی ویا نقاط سست سنگهای فو قانی نفوذ کنندواین بازوها سطح طبقا ت رسوبی را قطع کنند ،دایک نامیده می شوند . نک : اشکال مشابه ا ی که از پر شدن دود کشهای آتشفشانی به جای می ماند نک نامیده می شود .

فصل دوم

سنگهای رسو بی و سنگهای د گرگونی

سنگهای رسوبی

سنگهای رسو بی ،حاصل تراکم مواد مختلف در کف دریا ها و سطح زمینهای پست خشکیها هستند . این مواد پس از ته نشست ، با تغییر شکلهای پیچیده ای به نام سنگ زایی همرا ه هستند ونهایتا سنگهای بیرونی یا رسو بی تشکیل می دهند واین سنگها اجزای اصلی تشکیل دهنده پو سته ی زمین نیستند .

چینه بندی

چینه عبا رتند از : یک واحد رسو ب گذاری که به دو سطح چینه شناسی محدود می شود که در برش عرضی به صورت خطو طی دیده می شود . که سنگهای رسو بی در پایان یک مرحله ی تراکم به صورت یک چینه ظاهر می شوند .محل هر چینه نسبت به چینه ی دیگرسن نسبی آن را مشخص می کند .چگو نگی تشکیل چینه ها بر حسب شرایط رسوب گذاری :1- چینه بندی افقی : این چینه بندی در یک محیط آرام ایجاد می شود .2- چینه بندی مایل : اگر تراکم رسوبات بر سطح شیبداری انجام شود رسوب گذاری مایل خواهد بود . مثل : دلتا ها و دامنه ها 3- چینه بندی متقاطع : اگر رسو بات تحت تا ثیر تغییرات نیرو وتغییر جهت قرار بگیرد ، رسوب گذاری متقاطع شکل می گیرد . مثل : ماسه های بادی و رسو بهای دلتا یی 4-چینه بندی موافق : اگر رسوب گذاری چینه نا بی وقفه انجام شود این چینه بندی صورت می گیرد که در آن تمام چینه ها با هم موازی هستند. 5- دگر شیبی فرسایشی یا نبود چینه : اگر در رسوب گذاری وقفه ای حاصل شود نبود رسو بی ایجاد می کند .

سنگهای دگرگونی

سنگهای د گرگونی براثر دخالت عوامل درونی مانند گرما ، فشار وحضور ماگما ، از تغییر حالت سنگهای رسوبی یا آذرین بوجود می آیند .nسنگهای دگر گونی براثر نحوه ی دخالت ومیزان تاثیر عوامل فوق به سه دسته ی :1-سنگهای دگرگو نی 2- سنگهای پراکند گی ناحیه ای 3- سنگهای پراکند گی محلی تقسیم می شوند .ویژگی های سنگ شناسی ، سنگهای د گرگونی را به دو دسته ی :1- د گرگونی عمومی یا ناحیه ای 2- د گرگونی مجاورتی تقسیم می کند .سنگهای د گر گونی بسته به عمق آنها نسبت به سطح زمین به سه منطقه ی فو قانی ومیانی وعمیق تقسیم می شوند .