پاورپوینت مبحث درختها در ساختمان داده ها

66 صفحه بصورت پاورپوینت ppt یک درخت مجموعه ای متناهی ازیک یا بیشترگره می باشد، به طوریکه : 1- یک گره خاص به عنوان ریشه در نظر گرفته می شود. 2- بقیه ی گره ها به پاورپوینت مبحث درختها در ساختمان داده ها|1688899|k-status|درخت,درختها,مبحث درخت در ساختنان داده
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت مبحث درختها در ساختمان داده هارا مشاهده می نمایید .

66 صفحه

بصورت پاورپوینت

ppt

یک درخت مجموعه ای متناهی ازیک یا بیشترگره می باشد، به طوریکه : 1- یک گره خاص به عنوان ریشه در نظر گرفته می شود. 2- بقیه ی گره ها به n ≥ 0 مجموعه ی جدا ازهم T1,T2,…,Tn افراز می شوند که هرکدام یک درخت هستند. هرکدام ازمجموعه ها یک زیردرخت نامیده می شوند.(تعریف بازگشتی) شرط جدا بودن مجموعه ها مانع از اتصال زیر درخت ها می شود. اصطلاحات اساسی درختها-درجه یک گره:تعداد زیردرختهای یک گره درجه آن گره خوانده می شود. deg(A)=2 , deg(C)=3 -برگ : گره با درجه ی صفر برگ یا گره پایانی نامیده می شود.(D,E,F,G,H) -فرزندان یک گره: ریشه های زیر درخت های آن گره می باشند.( H فرزند C می باشد.) پدر یک گره: گره x پدر y است اگر فرزند x باشد.(C پدرH است )به فرزندان یک پدر برادریا همزاد یا sibling گفته می شود. درجه ی یک درخت: درجه ی گره ای ازآن درخت است که حداکثر درجه را دارد.(درجه ی درخت داده شده 3 است .) اجداد یک گره: تمام گرههایی هستند که درمسیرریشه به آن گره قراردارند.(اجداد گره FA,C هستند.) سطح یک گره : ریشه را درسطح يك درنظرمی گیریم . اگریک گره درسطح L باشد فرزندان آن گره درسطح L+1 می باشند. ( گره F درسطح 2 می باشد) ریشه را می توان درسطح صفرنیزدرنظرگرفت. ارتفاع یا عمق درخت: حداکثرسطح گره های درخت را عمق درخت می گویند. (عمق درخت شکل برابر3 است .) جنگل : به مجموعه ی n≥0 درخت مجزا جنگل گفته می شود. –جنگل می تواند تهی هم باشد. ...نمایش درختها...چگونه یک درخت درحافظه ذخيره مي شود؟ 1- نمایش یک درخت به صورت یک رشته ی بازگشتی :ابتدا اطلاعات ریشه و سپس در داخل پرانتز اطلاعات فرزندان هر گره به ترتیب از چپ به راست ذکر می شود . به عبارت دیگر با یک تعریف بازگشتی داریم : (( نمایش پرانتزی زیردرختn ام ، ... ، نمایش پرانتزی زیر درخت اول) ریشه) ...66 صفحه اسلاید پاورپوینت...