انواع روش های تصمیم گیری چند متغیره

این تحقیق در قالب فایل Word در 40 صفحه شامل روش های AHP، ANP، تاپسیس، پرامتی ، الکتره و WASPAS می باشد، شامل 6 روش که از منابع مختلف استفاده شده است.انواع روش های تصمیم گیری چند متغیره|2164292|k-status|AHP, ANP, تاپسیس, پرامتی, الکتره و WASPAS
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد انواع روش های تصمیم گیری چند متغیرهرا مشاهده می نمایید .

این تحقیق در قالب فایل Word در 40 صفحه شامل روش های AHP، ANP، تاپسیس، پرامتی ، الکتره و WASPAS می باشد، شامل 6 روش که از منابع مختلف استفاده شده است.