تحقیق نقش ارزش يابي در نظام پرداخت كاركنان دولت

دانلود تحقیق با موضوع نقش ارزش يابي در نظام پرداخت كاركنان دولت، در قالب word و در 125 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه فصل اول: جايگاه نظام ارزش يابي عملكرد و پاتحقیق نقش ارزش يابي در نظام پرداخت كاركنان دولت|34013388|k-status|ارزشیابی, ارزشیابی در نظام پرداخت,نظام پرداخت کارکنان دولت,نقش ارزشیابی,نقش ارزیابی در نظام پرداخت,نظام پرداخت کارکنان,تحقیق ارزشیابی,تحقیق ارزشیابی در نظام پرداخت,تحقیق نظام پرداخت کارکنان دولت,تحقیق نقش ارزشیابی,تحقیق نقش ارزیابی در نظام
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق نقش ارزش يابي در نظام پرداخت كاركنان دولترا مشاهده می نمایید .

دانلود تحقیق با موضوع نقش ارزش يابي در نظام پرداخت كاركنان دولت،

در قالب word و در 125 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


مقدمه

فصل اول: جايگاه نظام ارزش يابي عملكرد و پاداش در اسلام

بخش اول- مباني ارزش يابي از ديدگاه قرآن

مبحث اول- فلسفه خلقت و ضرورت ارزش يابي در نظام آفرينش

مبحث دوم- مصاديق ارزش ها وضد ارزش هاي ذاتي انسان از نظر قرآن

بخش دوم– معيارها و روش هاي ارزش يابي ازديدگاه اسلام

مبحث اول- معيار ايمان توأم با عمل صالح

مبحث دوم- معيار تقوا

مبحث سوم- معيار عدالت

مبحث چهارم- روش هاي ارزش يابي در قرآن

بخش سوم- انگيزش و جبران خدمات در اسلام

مبحث اول نظريه انگيزش در اسلام

مبحث دوم- پاداش و امتيازات درقرآن

مبحث سوم- نظام پرداخت از ديدگاه اسلام

بخش دوم- نظام ارزش يابي عملكردكاركنان دولت

ميحث اول- اصول و معيارهاي ارزش يابي عملكرد كاركنان

مبحث دوم- روش هاي ارزش يابي عملكرد كاركنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزش يابي عملكرد و حق اعتراض كاركنان دولت

فصل دوم: جايگاه نظام ارزش يابي عملكرد در حقوق ايران

بخش اول- مباني قانوني ارزش يابي

مبحث اول- مباني ارزش يابي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مبحث دوم– مباني ارزش يابي در قوانين موضوعه ايران

بخش دوم- نظام ارزش يابي عملكرد كاركنان دولت

مبحث اول- اصول و معيارهاي ارزشيابي عملكرد کارکنان

مبحث دوم روش هاي ارزش يابي عملكرد کارکنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزش يابي عملكرد و حق اعتراض كاركنان دولت

فصل سوم: نقش متقابل ارزش يابي عملكرد و نظام پرداخت كاركنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتني بر عملكرد و شايستگي كاركنان

مبحث اول- طرح هاي پرداخت مبتني بر عملکرد

مبحث دوم- آثار مثبت و منفي پرداخت هاي مبتني بر ارزيابي عملکرد

مبحث سوم- افزايش حقوق مبتني بر شایستگی

بخش دوم: نظام پرداخت كارآمد و نقش آن در كارائي

مبحث اول- عوامل انگيزشي نظام پرداخت کارآمد

مبحث دوم: پاداش و نقش آن در افزايش كارايي

بخش سوم: رابطه نظام هاي پرداخت حقوق با بهره وري و تحولات نظام پرداخت كاركنان دولت

مبحث اول- تاريخچه و تحولات نظام پرداخت كاركنان دولت

مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزاياي قبلي

مبحث سوم- دلايل ناكارآمدي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت


نتيجه گيري و پيشنهاد

منابع و مآخذ