تحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی، در قالب word و در 123 صفحه، قابل وتحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال|34024499|k-status|استراتژی بازاریابی بین المللی,ساختار تصمیم گیری شرکت های صادراتی غذایی,تحقیق استراتژی بازاریابی بین المللی,تحقیق ساختار تصمیم گیری شرکت های صادراتی غذایی,مقاله استراتژی بازاریابی بین المللی,مقاله ساختار تصمیم گیری شرکت های صادراتی غذایی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعالرا مشاهده می نمایید .

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی،

در قالب word و در 123 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


مقدمه


فصل اول:

1-1- بیان مساله تحقیق

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

1-3- هدف های تحقیق

1-4- چار چوب نظری و مدل تحقیق

1-5- فرضیه های تحقیق

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی

1-7- روش تحقیق

1-8- قلمرو تحقیق

1-9- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه :


فصل دوم: ادبیات موضوع تحقیق

مقدمه

2-1-بخش اول: استراتژی های بازاریابی بین المللی

2-1-1- تعاريف و مفاهیم:

استراتژي

2-1-2- نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي

الف- استراتژي جايگزيني واردات

ب- استراتژي توسعه صادرات:

2-1-3- انواع استراتژي هاي رقابتي عام

2-1-3-1- رهبري در هزينه

2-1-3-2- تمايز محصول

2-1-3-3-تمركز (محدودنگري)

2-1-3-4- ميانه روي

2-1-4- تعريف بازاريابي

2-1-5- استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار

2-1-5-1- استراتژي بازاريابي يكسان

2-1-5-2- استراتژي بازاريابي تفكيكي

2-1-5-3- استراتژي بازاريابي تمركزي

2-1-6- ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار

2-1-7- تقسيم بندي بازار هاي بين المللي

2-1-8- استراتژي توسعه آميخته بازاريابي

2-1-8-1- آميخته محصول

2-1-8-2- اهميت قيمت در آميخته بازاريابي

2-1-8-3-آميخته تشويق و ترفيع

جدول 2-1) اجزاي تشويق و ترفيع

2-1-8-4- توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي

2-1-9- تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي

2-1-10- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل

2-1-10-1-سيستم بازرگاني بين الملل

2-1-10-2- وضعيت اقتصادي

2-1-10-3- وضعيت سياسي- قانوني كشورها

2-1-10-4- وضعيت فرهنگي

2-2- بخش دوم: تصمیم گیری

2-2-1- تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل

2-2-2- تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل

2-2-3- تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي

2-2-4- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل

2-2-5- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل

2-2-5-1- ايجاد بخش صادراتي در داخل سازمان

2-2-5-2- تاسيس سازمان يا شركت بازاريابي بين‌الملل

2-2-5-3- تاسيس سازمان جهاني

2-3- بخش سوم: پیشینه پژوهش

2-3-1- تحقیقات داخلی

2-3-2- تحقیقات خارجی


فصل سوم: روش شناسی تحقيق

مقدمه

3-1- روش‌ تحقيق

3-2- جامعه آماري و تعیین حجم نمونه

3-3- روش جمع آوري داده ها

3-4- روايي و پايايي پرسشنامه

3-4-1- روايي

3-4-2- پايايي

3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها

3-6- روش‌ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق

3-6-1- آمار توصيفي

3-6-2- تحلیل استنباطي


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

4-1 – آمار توصيفي

4-1-1- توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه ها:

4-1-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه:

4-1-1-2- سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه:

4-1-1-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه:

4-1-1-4- سابقه خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه:

4-2- آمار استنباطي

4-2-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)

4- 2-1-1- تحلیل عاملی تاییدی مدلهای اندازه گیری

4-2-1-2- تحلیل فرضیه های مطرح در مدل مفهومی تحقیق با رویکرد تحلیل مسیر

4-2-2- آزمون فرضیه ها

4-2-2-1- شاخص های برازش مدل


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

5-1- نتیجه گیری

5-2- پیشنهادات

5-2-1- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق

5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

5-3- محدودیت های تحقیق


منابعچکیده تحقیق:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلية کارشناسان شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی مي‌باشدکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول دوم کوکران تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.


ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب نظران و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب آلفای کرونباخ ... است که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است.


فرضیه های این در صنایع غذایی بود که با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان داد که استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری دارد.


نتایج فرضیه های فرعی نیز نشان دهنده تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار متمرکز و نامتمرکز تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری است.