تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران، در قالب word و در 80 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات پژوهتحقیق بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران|34024500|k-status|ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری,بهبود تصمیم گیری مدیران,پرسشنامه بهبود تصمیم گیری مدیران,بهبود تصمیم گیری و مدیریت دانش,تحقیق ویژگیهای سیستم اطلاعات حسابداری,تحقیق بهبود تصمیم گیری مدیران,مقاله بهبود تصمیم گیری مدیران
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیرانرا مشاهده می نمایید .

دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران،

در قالب word و در 80 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول: کلیات پژوهش

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش

فصل سوم: روش تحقیق


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها


فصل پنجم:

نتیجه گیری و پیشنهاداتچکیده تحقیق:

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه فارس می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های ملی پخش فرآورده های نفتی در منطقه فارس می باشد و به کمک فرمول کوکران تعداد 13 شرکت با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که روایی آن توسط استاد راهنما تایید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 73% به دست آمد. هم چنین از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

به منظور سنجش فرضیه ها از مدل رگرسیون استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که بهبود تصمیم گیری مدیریت از طریق ویژگی سیستم اطلاعات حسابداری پیش بینی نمی شود. هم چنین نتایج فرضیه دوم نشان داد که سیستم اطلاعات حسابداری از طریق اطلاعات مورد نیاز بر تصمیم گیری مدیریت تاثیر مثبت ندارد.