تحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی

تحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی دانلود تحقیق با موضوع بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی، در قالب wتحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی|35014891|k-status|بیان ارزشها,آسیب شناسی,انقلاب اسلامی,امام خمینی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینیرا مشاهده می نمایید .

تحقیق بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی

دانلود تحقیق با موضوع بیان ارزش ها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی،

در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:

عظمت شخصیت حضرت امام خمینی )ره( به مثابه كوهی بود بسیار بزرگ كه قله رفعیش در ورای ابرها طبیعت سر به آسمان معنویت و عبودیت حق سائیده و با پیوند به سرچشمه لایزال هستی، اعمال وجودش از زلال معرفت سیراب و از گستره پیرامونش، چشمه سارهای حكمت، جاری و تشنه كاملان آب حیات را سرمست شوق وصال نمود.

به تصدیق اندیشمندان و صاحب نظران، نه قله سر به فلك كشیده عرفانش در دسترس و دید محجوب ما بود و نه گامهایی لنگ آگاهی ما را توان پیمودن دامنه گسترده و ابعاد كمالاتش، و نه اندیشه قاصر را توان نفوذ در ژرفای وجودش.

عظمت شخصیت امام )ره) و عمق گستردگی آن حتی برای نزدیكترین افراد و برجستهترین شاگردانش ایشان قابل دسترسی و شناخت دقیق نبود و كسی را هم یاری چنین ادعا نیست.

با این همه هركس متناسب با درك و ظرفیت و استعداد خویش و از زوایهای آن هم در بعد ظاهری و اثباتی قطرهای از دریای حكمت و فرزانگی امام (ره) را چشیده است و با جمع آوری این قطرهها است كه جویبارهایی از آن دریای فضلیت برای تشنه كامان تاریخ و نسلهای آینده ،جاری میشود.

نام خمینی گلهای امید را در دلهای شكوفا میكرد و نقاب فریب از چهره سالوس صفتان و ستمگران به دور میافكند. او كسی بود كه زور گوئیهای طواغیت غرب و شرق در آستان عزیز و منعیش همچون شرارهای از هیبت عزتش و سو سوزده ،و افسرده و خاموش میشدند. او كسی بود كه شراب طهور «سلوك اخلاقی و نبرد انقلاب »را یك جا سر كشید و در این مسیر آنچه را كه دیگران به چشم سر نمیدیدند به چشم دل میدید و آنچه را به گوش سر نمیشنید به گوش جان میشنید. و به روشنی اسلام ناب محمدی (ص) را از سایر جلوهها دروغین آن (مانند اسلام شاهنشاهی، اسلام مقدس نمایان ،اسلام متحجرین، اسلام سرمایه داران بی درد و عافیت طلب) و در یك كلام «اسلام امریكایی» باز میشناخت كه بر دیگران مشكل و بلكه غیر ممكن بود....