پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم

پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم قالب بندی: پاورپوینت تعداد اسلاید: 389 اسلاید پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم|35015150|k-status|پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم ,آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم ,تحقیق ساختمان داده‌ها و الگوريتم,مقاله ساختمان داده‌ها و الگوريتم,بررسی ساختمان داده‌ها و الگوريتم,تحلیل ساختمان داده‌ها و الگوريتم,ساختمان داده‌ها و الگوريتم
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتمرا مشاهده می نمایید .

پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم

مشخصات فایل:
عنوان: پاورپوینت آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 389 اسلاید

فهرست مطالب:
در مورد ساختمان داده
Perquisites
Sorting
Sort metods
اضافه کردن یکinsert an element
Insertion sort
Complexityیا پیچیدگی
شمارش مقایسه ای
Compration count
Worst-case Compration count
Step count
محاسبه پیچیدگی در مرتب سازی درجی
Faster Computer Vs Better Algorithm
انواع داده
Data object توضیحات تکمیلی
Data Structure
Linear (or Ordered) lists
مثالهایی از لیست های خطی
Linear list Oprations-size
Linear list Oprations-get(the index)
Linear list Oprations-indexof (the element)
Linear list Oprations-remove(the index)
Data structure specification
Liner List Abstaract Data Type
Data Representation Methods
Linear List Array Representation
Add/Remove An Element_2
Length of Array element
Liner List Abstaract Data Type
Linear List As Java abstract Class
Linked Representation
Memory Layout
Linked Representation
Normal Way To Draw A Linked List
Node Representation
Constructors Of ChainNode
Remove An Element
The Class Chain
Constructors
The Method is Empty
The Method size
The Method checkIndex
The Method get
The Method indexOf
Removing An Element
Remove An Element
One-Step add(0,’f’)
Two-Step add(3,’f’)
Chain With Header Node
Empty Chain With Header Node
Circular List
Doubly Linked List
Doubly Linked Circular List
Doubly Linked Circular List With Header Node
Empty Doubly Linked Circular List With Header Node
1D Array Representation In C, and C++
Space Overhead
2D Arrays
Rows Of A 2D Array
Columns Of A 2D Array
Columns Of A 2D Array
2D Array Representation In C and C++
2D Array Representation In Java, C, and C++
Space Overhead
Row-Major Mapping
Sparse Matrices
Single Linear List Example
Array Linear List Representation
Single Chain
One Linear List Per Row
Orthogonal Lists
Stacks
Stack Of Cups
The Interface Stack
Parentheses Matching
Towers Of Hanoi/Brahma
Recursive Solution
Derive From A Linear List Class
Derive From ArrayLinearList
Derive From Chain
empty() And peek
push(theObject) And pop
Linked Stack From Scratch
Queues
Bus Stop Queue
The Interface Queue
Derive From ArrayLinearList
Derive From ExtendedChain
Custom Array Queue
Add An Element
Remove An Element
Moving rear Clockwise
Empty That Queue
A Full Tank Please
Nature Lover’s View Of A Tree
Computer Scientist’s View
Linear Lists And Trees
Hierarchical Data And Trees
Binary Tree
Differences Between A Tree & A Binary Tree
Arithmetic Expressions
Operator Degree
Infix Form
Operator Priorities
Tie Breaker
Infix Expression Is Hard To Parse
Unary Operators
Postfix Evaluation
Merits Of Binary Tree Form
Binary Tree Properties & Representation
Minimum Number Of Nodes
Number Of Nodes & Height
Full Binary Tree
Numbering Nodes In A Full Binary Tree
Node Number Properties
Complete Binary Tree With n Nodes
Binary Tree Representation
Array Representation
Right-Skewed Binary Tree
Linked Representation
The Class BinaryTreeNode
Linked Representation Example
Binary Tree Traversal Methods
Binary Tree Traversal Methods
Binary Tree Traversal Methods
Preorder Traversal
Preorder Of Expression Tree
Inured Traversal
Postorder Traversal
Traversal Applications
Level-Order Example (visit = print)
Inorder And Preorder
Inorder And Postorder
Inorder And Level Order
Priority Queues
Min Priority Queue
Max Priority Queue
Complexity Of Operations
Applications
Complexity Of Sorting
Min Tree Definition
Min Tree Example
Min Heap Definition
Min Heap With 9 Nodes
Heap Height
Moving Up And Down A Heap
Putting An Element Into A Max Heap
Complexity Of Put
Removing The Max Element
Complexity Of Remove Max Element
Initializing A Max Heap
Time Complexity
Extended Binary Trees
An Extended Binary Tree
Binary Search Trees
Definition Of Binary Search Tree
Example Binary Search Tree
The Operation get
The Operation put
The Operation remove
Remove From A Leaf
Remove From A Leaf (contd.)
Remove From A Degree 1 Node
Remove From A Degree 1 Node (contd.)
Remove From A Degree 2 Node
Remove From A Degree 2 Node
Another Remove From A Degree 2 Node
Remove From A Degree 2 Node
Indexed Binary Search Tree
Example Indexed Binary Search Tree
get(index) And remove(index)
get(index) And remove(index)

توضیحات تکمیلی:
این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان آشنایی با ساختمان داده‌ها و الگوريتم می باشد که در حجم 389 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است.
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.