شناخت اهمیت نسبی ابعاد هوش رقابتی بر اثربخشی استراتژی های بازاریابی شرکتهای صادر کننده ی مواد غذایی

rtl;unicode-bidi:embed"> font-family:B Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">قسمتی از متن: B Nazanin" lang="AR-SA">فناوری اطلاعات،مدیریت دانش،سرمایه فکری وهوششناخت اهمیت نسبی ابعاد هوش رقابتی بر اثربخشی استراتژی های بازاریابی شرکتهای صادر کننده ی مواد غذایی|39006915|k-status|شناخت اهمیت نسبی ابعاد هوش رقابتی ,اثربخشی استراتژی های بازاریابی ,استراتژی های بازاریابی شرکتهای صادر کننده ی مواد غذایی,اثربخشی استراتژی های بازاریابی شرکتهای صادر کننده ی مواد غذایی,شناخت اهمیت نسبی ابعاد هوش رقابتی بر اثربخشی استراتژی های باز,,,
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد شناخت اهمیت نسبی ابعاد هوش رقابتی بر اثربخشی استراتژی های بازاریابی شرکتهای صادر کننده ی مواد غذاییرا مشاهده می نمایید .قسمتی از متن:

فناوری اطلاعات،مدیریت دانش،سرمایه فکری وهوشمندی رقابتی،از جمله عواملی
هستند که در سالهای اخیر به عنوان پدیده هایی نوین در کسب مزیت رقابتی سازمانها مورد
توجه بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت قرار گرفته اند.(حیدری و سعیدی،1390)هوش رقابتی(Competitve
Intelligence
)شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی است
که به شرکتها در درک و لمس بهتر رقبا کمک می کنند.اطلاعات درباره ظرفیت و توانایی رقبا
یک اساس محکم برای بهبود موقعیت بازار و ساخت طرحهای استراتژیک است.دسته دیگر اطلاعات:شامل
اطلاعات مشتریان،اطلاعات هزینه،قیمت فرایند تحقیق و توسعه است.(پاک مرام،اسکندری ومولوی،1388)هدف اصلی از انجام این تجزیه وتحلیل
اطلاعات رقابتی،شناخت بهتر یک صنعت و رقبای آن است.به گونه ای که بتوان دانشکده فرانسه(
GTILAB)هوش
رقابتی را در 4 مقوله اصلی تقسیم بندی می کند:1)آگاهی تجاری(بازاریابی):که عمدتأ شامل
اطلاعات مشتریان، تأمین کنندگان،خریداران و توزیع کنندگان و تجزیه و تحلیل آنها می
شود.2)آگاهی از وضعیت رقبا:که تمرکز بر مسائلی
از قبیل:سیاستهای قیمت گذاری،محصولات جانشین
و سیاستهای توسعه رقباست.3)آگاهی فناوری و تکنیکی:که با تحقیقات
پایه و کاربردی فرایندها هنجارها وحق اختراع سر و کار دارد.4)آگاهی راهبردی و اجتماعی:که به مسائلی
از قبیل: قوانین،مسائل مالی و مالیاتی،سیاسی و اقتصادی،جنبه های اجتماعی و منابع انسانی
می پردازد.(نجفی حقی،1383).حال تحقیق حاضر به دنبال اثربخش تر نمودن استراتژی های بازاریابی شرکتهای
صادر کننده ی مواد غذایی شهر تبریز است و می کوشیم در این تحقیق اهمیت هوش رقابتی و
همچنین اهمیت نسبی ابعاد آن را بر روی اثر بخشی استراتژی های بازاریابی شرکتهای مذکور
بررسی نماییم

فهرست مطالببیان مسالهضرورت و اهمیت تحقیقسابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفتهتحقیقات داخلیتحقیقات خارجیهداف اساسی تحقیقفرضیه های تحقیقنتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیقروش تحقیقروشها و ابزار گرد آوری داده هاقلمرو تحقیق(موضوعی،زمانی،مکانی)جامعه و نمونه آماریشیوه های نمونه گیریروشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها (سوالات
تحقیق)مدل تحقیقمتغيرهاي تحقیقمراحل تحقیق و جدول زمانبندی (نمودار گانت)فهرست منابع و ماًخذ تحقیق