تحقیق و بررسی طرح توجیهی شرکت تولید پروانه های رادیاتور

مقدمه : همانطور که می دانید درسالهای گذشته صنعت کشور دچار نوسانهایی بوده است،بخصوص دربخش تولیدات صنعتی. صنعت ساخت پروانه رادیاتور در سال های اخیر توانسته است تقتحقیق و بررسی طرح توجیهی شرکت تولید پروانه های رادیاتور|39011950|k-status|طرح توجیهی شرکت رادیاتور,دانلود تحقیق درس کارآفرینی,پروژه درس کارآفرینی,دانلود طرح توجیهی تولید رادیاتور,پروانه رادیاتور,تولید رادیاتور,پروانه,رادیاتور,طرح توجیهی تولید پروانه رادیاتور,خرید طرح توجیهی,طرح اقتصادی تولید پروانه رادیاتور
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق و بررسی طرح توجیهی شرکت تولید پروانه های رادیاتوررا مشاهده می نمایید .

مقدمه :
همانطور که می دانید درسالهای گذشته صنعت کشور دچار نوسانهایی بوده است،بخصوص دربخش تولیدات صنعتی. صنعت ساخت پروانه رادیاتور در سال های اخیر توانسته است تقریبا" نیاز کشور را برطرف کرده ومازاد آن راصادر نماید. دراین جا کوشیده شده است :الف) ازمواد اولیه درجه 1 استفاده شود. ب ) اگر مواد اولیه مرغوب درکشور وجود نداشته باشد یا کیفیت آنها مناسب نباشد مواداولیه مرغوب ودرجه1 را وارد وسپس با ساخت پروانه آن رابه فروش رساند و مازاد را صادر نمود .ج )از ورود پروانه های نامرغوب خارجی در کشور جلوگیری شود . د ) با ساخت پروانه می توان فرصت های جدید شغلی ایجاد نمود. کاربرد پروانه ها را می توان در ماشین الات سبک وسنگین ،کولرهای آبی وگازی موتورها و ... استفاده کرد. دراین اینجا مثلا" عدم تعویض بموقع پروانه رادیات که عمر مفید آنها حدود 2سال است باعث گرم شدن موتور ودر نتیجه ایجاد خسارات تدریجی وکوتاه شدن عمر موتور اینگونه ماشین آلات می شود.


فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
شرح پروانه رادیاتورو تعاریف فنی آن
بخش دوم
روش تولید و مواداولیه کنترل کیفیت
بخش سوم
رنگ-تکمیل وبسته بندی
بخش چهارم
ماشین آلات وتجهیزات
بخش پنجم
مسائل اقتصادی