بررسی سرمایه فکری در عملکرد حسابداری شرکت ها

چکیده: افزايش شكاف بين ارزش بازار و ارزش دفتري شركت ها موجب انجام تحقيقات متعددي در زمينه شناسايي عوامل حذف شده از صورت هاي مالي شركت ها شده است .از جمله عوامليبررسی سرمایه فکری در عملکرد حسابداری شرکت ها|39013250|k-status|سرمايه فكري,ضريب ارزش افزوده فكري,نرخ بازده داراي يها,نسبت ارزش,بازار به ارزش دفتري,دانلود تحقیق حسابداری,تحقیق حسابداری,مقاله حسابداری,پایان نامه حسابدرای,حسابداري و هزينه يابي منابع انساني,حسابداري منابع انساني ,گزارشگری سرمایه فکری ,اس
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی سرمایه فکری در عملکرد حسابداری شرکت هارا مشاهده می نمایید .

چکیده:
افزايش شكاف بين ارزش بازار و ارزش دفتري شركت ها موجب انجام تحقيقات متعددي در زمينه شناسايي عوامل حذف شده از صورت هاي مالي شركت ها شده است .از جمله عواملي كه بر ارزش شركت ها اثر مي گذارد ولي در صورت هاي مالي ارائه نمي شود ، ارزش برند ،ارزش سرمايه فكري و.. است. تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين سرمايه فكري و ارزش بازار وعملكرد مالي شركت ها مي پردازد .براي بررسي سرمايه فكري از روش ضريب ارزش افزوده سرمايه فكري كه توسط پاليكدر سال 2000 پيشنهاد شد، استفاده شده است . ضريب ارزش افزوده سرمايه فكري كارايي سه نوع از دادهها را اندازه گيري مي كند: سرمايه بكار گرفته شده (مالي و فيزيكي)، سرمايه انساني و سرمايه ساختاري اين مطالعه بصورت تحليلي اثرات جداگانه از كارايي سرمايه شامل كارايي سرمايه انساني و كارايي سرمايه ساختاري و كارايي سرمايه بكار گرفته شده (فيزيكي )بر ارزش بازار و عملكرد مالي را براي 90 شركت طي سال هاي 1389-1385 به روش رگرسيون مورد آزمون قرار مي دهد. نتايج تحقيق نشان مي دهد رابطه بين ضريب كارايي سرمايه فكري و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري) معنادار نيست اين يافته تحقيق وجود شكاف فزاينده بين ارزش بازار و ارزش دفتري شركت ها را تأييد ميكند.
و همچنين نتايج حاصل از آزمو نهاي به دست آمده بيانگر اين است كه ضريب كارايي سرمايه فكري تأثير مثبت و معناداري بر عملكرد مالي( نرخ بازده دارايي ها) شركت دارد.


فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
چارچوب نظری
پيشينه پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
متغير هاي پژوهش
متغير هاي مستقل
متغیرهای وابسته
جامعه آماري و نمونه گيري
روش پژوهش
مدل تحقيق
يافته هاي پژوهش
مديريت موفق سرمايه فكري
دلايل اندازه گيري سرمايه فكري توسط شركتها
روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
كيوي توبين
حسابداري منابع انساني
ترازنامه نامرئي
كارت ارزيابي متوازن
سرمايه فكري مستقيم
جهت يابي اسكانديا
حسابداري و هزينه يابي منابع انساني
كارگزار تكنولوژي
كنترل دارايي نامشهود
ارزش افزوده اقتصادي
ارزش بازار به دفتر
ارزش نامشهود محاسبه شده
جستجوگر ارزش
نتايج امتيازي زنجيره ارزش
فرمولهاي محاسباتي و روشهاي كمي جهت محاسبه ارزش سرمايه هاي فكري
طبقه بندي روشهاي اندازه گيري سرمايه فكري
سرمایه فکری و چالش های حسابداری مالی
گزارشگری سرمایه فکری
استانداردهای حسابداری و گزارشگری سرمایه فکری
بحث و نتيجه گيري
منابع