گزارش كارآموزي بررسی فرایند کیفیت در شرکت آبسال

بخشی از متن: به دنبال موفقيتهاي چشم گير شركت درزمينه توليد محصولات خانگي كه بسياري از آنها به دريافت مهر استاندارد نيز نائل آمدند و همچنين افزايش سرمايه وتوليد گزارش كارآموزي بررسی فرایند کیفیت در شرکت آبسال|39013374|k-status|گزارش كارآموزي در کارخانه آبسال,گزارش كارآموزي شرکت آبسال, بررسي کیفیت شرکت آبسال,فرایند کیفیت در کارخانه آبسال ,کارآموزی صنایع در شرکت آبسال,پروژه کیفیت شرکت آبسال,کارآموزی کیفیت شرکت آبسال,دانلود کارآموزی در شرکت آبسال,پروژه کارآموزی شرکت آ
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد گزارش كارآموزي بررسی فرایند کیفیت در شرکت آبسالرا مشاهده می نمایید .

بخشی از متن:
به دنبال موفقيتهاي چشم گير شركت درزمينه توليد محصولات خانگي كه بسياري از آنها به دريافت مهر استاندارد نيز نائل آمدند و همچنين افزايش سرمايه وتوليد در سال 1345 به «شركت انيورسال (سهامي خاص) » تغيير نام داد كه د رسال 1355 به «شركت انيورسال (سهامي عام)» و در سال 1362 به نام فعلي يعني «شركت آبسال (سهامي عام)» تغيير نام يافت.

فهرست مطالب:
فصل اول: معرفي واحدهاي كارخانه
مقدمه
معرفي واحدهاي كارخانه
بخشهاي اداري
نگهداري و تعميرات
فصل دوم: مفهوم كيفيت و تاريخچه آن
مفهوم كنترل كيفيت
1- عملكرد Performance
2- قابليت اطمينان Reliability
3- قابليت دوام Durability
4- قابليت تعمير پذيري Serviceability
5-زيبايي Aesthetics
6- ويژگيها Feature
7- انطباق با استانداردها (آيا محصول دقيقا همانگونه كه مورد نظر طراح بوده است توليد گرديده؟)
8- كيفيت درك شده (محصول يا شركت از چه شهرتي برخوردار است؟)
خلاصه اي از تاريخچه فعاليتهاي كيفيت
فعاليتهاي كيفيت در طول تاريخ
فصل سوم: بررسي وضعيت موجود كنترل در شركت آبسال
بررسي وضعيت كنترل كيفيت
دستور العمل استفاده از استاندارد MIL STD 105E
- بازرسي حين توليد
دستورالعمل اجرايي طرح CSP-2
فصل چهارم: حركت در جهت پياده سازي SPC
SPC چيست؟
نقش انحرافات تصادفي و با دليل در تغيير پذيري كيفيت:
اصول آماري نمودار كنترل
انتخاب حدود كنترل
اندازه و نمونه و فراواني نمونه گيري
نمودارهاي كنترل و نرم افزار MINITAB
متوسط كيفيت خروجي (AOQ)
پيشنهادات و چكيده اي از كل مطالب ارائه شده
اهدافي كه ما مي توانيم تعريف كنيم
خطوط راهنما براي طراحي نمودارهاي كنترل
حدود نمودارهاي كنترل با استفاده از مقادير استاندارد
انتخاب نمودارهاي كنترل مناسب
نكته هاي مهم در مورد نمودار P
برخي نكات مهم در مورد نمودارهاي X.R
در مواجهه با يك فرآيند ناپايدار چه بايد كرد؟
پياده سازي كنترل آماري فرآيند