بررسی سیستم مشترکین شرکت گاز توسط سیستم فازی

چكيـده : سيستم هاي فازي، سيستم هاي هستند با تعريف دقيق و كنترل فازي نيز نوع خاصي از كنترل فازي مي باشد كه آن هم دقيقاً تعريف مي گردد. دنياي واقعي ما بسيار پيچيدبررسی سیستم مشترکین شرکت گاز توسط سیستم فازی|39013704|k-status|پایان نامه بررسی سیستم مشترکین شرکت گاز,تحقیق سیستم فازی,پایان نامه سیستم فازی,دانلود مقاله سیستم فازی,دانلود رایگان پروژه سیستم فازی,دانلود رایگان پایان نامه سیستم فازی,سیستم فازی,بررسی سیستم مشترکین شرکت گاز سیستم فازی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی سیستم مشترکین شرکت گاز توسط سیستم فازیرا مشاهده می نمایید .

چكيـده :سيستم هاي فازي، سيستم هاي هستند با تعريف دقيق و كنترل فازي نيز نوع خاصي از كنترل فازي مي باشد كه آن هم دقيقاً تعريف مي گردد. دنياي واقعي ما بسيار پيچيده تر از آن است كه بتوان يك توصيف و تعريف دقيق براي آن بدست آورد. بنابراين بايد يك توصيف تقريبي يا همان فازي براي يك مدل معرفي شود. در سيستم هاي عملي اطلاعات مهم از دو منبع سرچشمه مي گيرند. يكي از منابع افراد خبره مي باشند كه دانش و آگاهيشان را در مورد سيستم با زبان طبيعي تعريف مي كنند. منبع ديگر اندازه گيري ها و مدلهاي رياضي هستند كه از قواعد فيزيكي مشتق شده اند.
مقدمــه:واژه فازي در فرهنگ لغت آكسفورد بصورت "مبهم و گنگ" تعريف شده است. سيستم هاي فازي، سيستم هايي هستند با تعريف دقيق و كنترل فازي نيز نوع خاصي از كنترل فازي نيز نوع خاصي از كنترل غير خطي مي باشد كه آن هم دقيقاً تعريف مي گردد. اين مطلب مشابه كنترل و سيستم هاي خطي مي باشد كه واژه "خطي" يك صفت فني بوده كه حالت وضعيت سيستم و كنترل را مشخص مي كند. چنين چيزي در مورد واژه فازي نيز وجود دارد. اساسا گرچه سيستم هاي فازي پديده هاي غير قطعي و نامشخص را توصيف مي كنند، با اين حال خود تئوري فازي، يك تئوري دقيق مي باشد.
فهرست مطالب:چكيده
مقدمهتاريخچه فصل اول1-1 سيستمهاي فازي چگونه سيستم هايي هستند ؟2-1 سيستم هاي فازي چگونه استفاده مي شوند ؟فصل دوم 2-1 مكمل فازي 2-2 اجتماع فازي، s نرم ها2-3 اشتراك فازي، T نرم ها2-4 عملگرهاي ميانگينفصل سوم 3-1 موتور استنتاج فازي3-2 فازي سازي ها3-2 غيرفازي سازهافصل چهارم4-1 انتخاب ساختار سيستمهاي فازي4-2 طراحي سيستم هاي فازيفصل پنجمروش يادگيري براي سيستمهاي فازي5-1 مقدمه5-2 سيستم هاي فازي
فصل ششم پيش گفتار6-1 مقدمه6-2 سيستمهاي زمان گسسته6-3 حالت پيوسته 6-4 خاتمهفصل هفتم7-1 چكيده7-2 كلمات كليدي7-3 مقدمه7-4 اجزاي تشكيل دهنده درايور 7-5 محاسن و معايب اين طرح7-6 مراحل ساخت دستگاهمنابــع