تحقیق رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران

ساخت پاورپوینت در گوشی,پاورپوینت در لپ تاپ کجاست,پاورپوینت در کامپیوتر,پاورپوینت برای اندروید,پاورپوینت چیست,پاورپوینت درسی,پاورپوینت برای گوشی,آموزش پاورپوینت,دانلود تحقیق با موضوع رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران در قالب Word و در 250 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب : فصل اول : كتحقیق رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهران|39022066|k-status|کنترل راهبردی در سهام, دانلود تحقیق کنترل راهبردی در سهام, پاورپوینت کنترل راهبردی در سهام, تحقیق در مورد کنترل راهبردی در سهام, تحقیق درباره کنترل راهبردی در سهام, تحقیق راجع به کنترل راهبردی در سهام, تحقیق آماده کنترل راهبردی در سهام, پاورپوینت در ,,,
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي فعال در بازار سهام تهرانرا مشاهده می نمایید .

دانلود تحقیق با موضوع رابطة متغيرهاي كنترل راهبردي با اثربخشي شركتهاي
فعال در بازار سهام تهران

در قالب Word و در 250 صفحه قابل ویرایش.


فهرست مطالب :
فصل اول : كليات پژوهش
1-1- مقدمه
2-1- مسأله
3-1- سابقه موضوع
4-1- هدف
5-1- ضرورت و اهميت پژوهش
6-1- پرسشهاي پژوهش
7-1- فرضيه هاي پژوهش
8-1- واژههاي كليدي پژوهش
فصل دوم : مباني نظري پژوهش
1-2- مقدمه
2-2- سامانه هاي كنترل راهبردي
3-2- ناپيوستگي محيطي
1-3-2- نيروي هاي اجتماعي
2-3-2- نيروهاي اقتصادي
3-3-2- نيروهاي فناوري
4-3-2- نيروهاي سياسي
5-3-2- آثار ناپيوستگي هاي محيطي
4-2- تعريف كنترل راهبردي
1-4-2- كنترلهاي مثبت و منفي
2-4-2- كنترلهاي نتايج و اقدام
3-4-2- ضرورت كنترل
4-4-2- تعريف راهبرد
1-4-4-2- معيارهاي راهبرد اثر بخش
5-2- تفاوت كنترل راهبردي با كنترل مديريت
1-5-2- كنترل اجراي راهبرد
2-5-2- روايي فرضيات راهبرد
3-5-2- مديريت مقوله راهبردي
4-5-2- كنترل تعاملي
5-5-2- بررسي هاي دوره اي راهبرد
6-5-2- اهميت كنترل راهبردي
7-5-2- بررسي اجمالي رويكردهاي كنترل راهبردي
1-7-5-2- رويكرد سنتي
2-7-5-2- رويكرد هاي جايگزين
1-2-7-5-2- رويكرد انتقادي
1-1-2-7-5-2- پاييدن محيطي به منظور كنترل فرضيه
2-1-2-7-5-2- پويش محيطي به منظور نظارت راهبردي
3-1-2-7-5-2- كنترل آماده باش ويژه
2-2-7-5-2- رويكرد تنظيم متمركز
6-2- كنترل حركت راهبردي
7-2- كنترل جهش راهبردي
8-2- روشهاي تدوين راهبرد
9-2- تطبيق كنترلهاي راهبردي سطح كسب و كار با راهبرد
10-2- يادگيري و كنترلهاي راهبردي
11-2- انواع كنترل حركت راهبردي و جهش راهبردي
1-11-2- تعيين متغيرهاي كليدي
2-11-2- ساز و كارهاي كنترل حركت راهبردي
3-11-2- يك چارچوب اقتضايي براي كنترل راهبردي زمان صلح
12-2- گذر از كنترل حركت راهبردي به كنترل جهش راهبردي
13-2- گذر از كنترل جهش راهبردي به كنترل حركت راهبردي
14-2- سلسله مراتب كنترل راهبردي
15-2- كنترل راهبردي در انواع مختلف شركتها
16-2- عملياتي كردن كنترل راهبردي
1-16-2- تيمهاي كنترل راهبردي
2-16-2- نقش مديريت ارشد
3-16-2- نقش كنترل كننده مدرن
17-2- اثربخشي سازماني
1-17-2- مقدمه
2-17-2- اهميت عملكرد سازمان در مديريت راهبردي
3-17-2- محدود كردن مفهوم عملكرد سازماني
4-17-2- سنجش عملكرد سازمان
5-17-2- تعريف اثربخشي
6-17-2- مقايسه اثربخشي موسسات دولتي با شركتهاي خصوصي
7-17-2- معيارهاي اثربخشي
8-17-2- مدل ارزشهاي رقابتي
9-17-2- چشم اندازهاي مديريتي از اثربخشي
10-17-2- چارچوب نظري پژوهش
11-17-2- جمع بندي فصل دوم
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
1-3- مقدمه
2-3- جامعه ‎آماري
3-3- روش نمونه گيري و حجم نمونه
4-3- ابزارهاي جمع آوري داده ها
1-4-3- منابع داده ها
2-4-3- پايايي پرسش ها
3-4-3- متغيرهاي اندازه گيري شده در پژوهش
4-4-3- نوع متغير و مقياسهاي اندازه گيري
5-3- روش تجزيه و تحليل داده ها
1-5-3- مدل تجزيه و تحليل داده ها
2-5-3- روشهاي آماري براي تحليل داده ها
فصل چهارم: تحليل داده ها
1-4- مقدمه
2-4- تحليل پايايي پرسش هاي پرسشنامه
3-4- توزيع فراواني داده‌ها
4-4- آزمون كولموگوروف- اسميرنوف
5-4- همبستگي متغير ملاك اثربخشي با متغيرهاي پيش بين كنترل راهبردي
6-4- تحليل رگرسيون چند متغيري خطي
7-4- گزينش متغيرهاي پيش بين
8-4- نمودار پراكنش
9-4- بررسي مقادير پرت
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
1-5- مقدمه
2-5- مروري بر چارچوب نظري پژوهش
3-5- يافته هاي مهم پژوهش
4-5- نتايج و پيشنهادهاي پژوهش
1-4-5- پيشنهاد به پژوهشگران
2-4-5- پيشنهاد به شركتهاي بازرگاني
3-4-5- پيشنهاد به دولت
منابع
پيوست 1
پيوست 2

بخشی از متن تحقیق :
فصل اول
مقدمه
1-1- مقدمه
در نهايت ، قرن بيستم، شركتهاي جهان را وادار به گسترش حيطه تفكر در مورد چگونگي اداره امور خود كرد. قرن بيست و يكم بسيار چالشگرتر از قرن بيستم خواهد بود. شركتهاي انتفاعي ، به منظور حفظ يا ارتقاي توان رقابت و ادامه حيات خود بايد بطور پيوسته شرايط محيط را در نظر داشته باشند و خود را با آن تطبيق دهند. بي‌توجهي به شرايط بيروني، درست مانند حركت در تاريكي بدون چراغ است. مسايل پيش روي سازمان بايد به موقع تشخيص داده شوند، درست تعريف شوند و در برابر آنها راه حلهاي نظري درست، ارائه و اجرا شود . اين فصل ، هدف پژوهش ، ضرورت، اهميت آن ، بيان مساله ، سؤالات و فرضيات پژوهش را دربردارد.
2-1- مسأله
پيش بيني ها درباره سدة 21 فراوان است. اما در مورد ادامه افزايش مرحله اي فشارهاي جهاني شدن كه تغييرات بنيادين در مرزهاي سنتي كشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد. جهاني شدن فرصتهاي با سخاوتي خلق خواهد كرد، از سوي ديگر چالشهاي مهمي نيز براي كشورها و مديران اجرايي در بر خواهد داشت. چشم انداز رقابت جهاني، قوانين و اصول رقابت جهاني را به چالش وادار خواهد كرد، (شاكر – 1999).
ما در جهاني زندگي مي كنيم كه حدوداً از 200 كشور تشكيل شده است. چه بخواهيم و چه نخواهيم از بعضي جهات، از فعاليتهاي آنها تأثير مي پذيريم. در شرايط كنوني نداشتن رابطه با كشورهاي ديگر غير ممكن است. بر اساس آمار «سازمان جهاني تجارت» ، در ژوئيه سال 2001 ميلادي، 142 كشور عضو آن و 29 كشور مثل روسيه و چين در حال مذاكره براي پيوستن به آن سازمان بوده اند. هر چند پيوستن به سازمان تجارت جهاني اجباري نيست. ولي حداقل تمايل به استفاده از مزايا و فوايد آن كه سهمش از تجارت جهاني بيش از 90 درصد كل تجارت جهان است، ضرورت عضويت، در آن را اجتناب ناپذير مي كند. با توجه به اينكه پيشرفتهاي نظام تجارت جهاني، اثر قاطعي بر محيط كسب و كار دارد، ملاحظه محيط كسب و كار يكي از عوامل مهم، در پايداري و رشد آينده شركتهاي بازرگاني خواهد بود....