پاورپوینت طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد

فایل ،در حجم 39اسلاید قابل ویرایش، بخشی از متن: حوزه جنوبغربی از حیث جغرافیای تاریخی و توسعه کالبدی قدمت زیادی ندارد. به گزارش طرح جامع سال 1350 ( طرح خازنی ) اپاورپوینت طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد|40090021|k-status|پاورپوینت طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد,طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهد
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت طرح توسعه راهبردی حوزه جنوب غرب شهر مشهدرا مشاهده می نمایید .

فایل ،در حجم 39اسلاید قابل ویرایش،

بخشی از متن:
حوزه جنوب‌غربی از حیث جغرافیای تاریخی و توسعه کالبدی قدمت زیادی ندارد. به گزارش طرح جامع سال 1350 ( طرح خازنی ) این حوزه هنوز شکل نگرفته و به استثناء خیابان وکیل‌آباد و برخی سکونتگاه های روستایی، محدوده فاقد حیات و عناصر شهری است. به استناد اسناد و مدارک ، رشد و توسعه این محدوده در امتداد رشد رضا شهر و ایجاد پارک مقابل دانشگاه و دانشگاه فردوسی و بر محوریت وکیل‌آباد به طرف غرب صورت گرفته و طرح خازنی اثری جدی بر توسعه هدایت شده محدوده داشته است. لذا این حوزه از حیث تاریخی حوزه‌ای جدید و رو به اعتلاء است و سرعت رشد آن شتابان می‌باشد.
از مجموع 210408 هكتار توسعه شهر از سال 1355 به بعد این محدوده 27/04 درصد از از توسعه فیزیكی سالهای پس از انقلاب را به خود اختصاص می دهد.
از جهت تاریخ تحول بافت، منطقه 11 توسعه تدریجی از شرق به غرب را داشته، در حالیكه در منطقه 9 به نظر می رسد وجود هسته های روستایی با بافتهای ارگانیك و توسعه های كالبدی بصورت منفصل كه توسط شركتهای تعاونی و دولتی ساخته شده، لایه های مورفولوژیك را شكل داده است.
به طور خلاصه شاخصهای معرف حوزه نشان از آن دارند كه حوزه جنوبغربی، به صورت پهنه ای مسكونی -خدماتی در طی مدت زمان كوتاه 20 تا 30 سال با دخالت شركتهای تعاونی و دولتی به صورت منفصل و لكه شكل گرفته است.

فهرست مطالب:
مطالعات وضع موجود
موقعیت کلان شهر مشهد به عنوان مرکز مجموعه شهری مشهد
محدوده قانونی و حریم شهر مشهد
حوزه های برنامه ریزی کلانشهر مشهد
حوزه جنوب غربی شهر مشهد
معرفی محدوده مورد مطالعه
ویژگی های تاریخی
مراحل توسعه و عمران شهر در محدوده جنوب غربی
توسعه و تحلیل محدوده جنوب‌غربی مشهد و نیروی موثر بر آن در سال 1364
توصیف و تحلیل محدوده جنوب‌غربی مشهد و نیروهای موثر بر آن از سالهای 1376 تا امروز
ویژگی های محیط طبیعی
ویژگی های جمعیتی و اجتماعی
ویژگی های اقتصادی
ویژگی های کاربری زمین و فعالیت
ویژگی های کارکردی
نظام فرم کالبدی
ویژگی های مسکن
نظام منظر شهری
ویژگی های تفریحی و گردشگری
نظام حرکت و دسترسی
محدودیت های توسعه
اسناد و طرحهای فرادست
ارزیابی تاثیرات کلی طرحهای فرادست در حوزه
جدول طرح های موضوعی – موضعی موثر بر محدوده حوزه جنوب غربی مشهد
طرح جامع شهر مصوب فروردین 1350 (طرح خازنی)
معرفی طرح
مشخصات و فرایند طرح
پیشنهادات طرح خازنی برای حوزه جنوب غربی
طرح جامع شهر مصوب اسفند 1371در محدوده حوزه جنوب غربی (مهرازان)
معرفی طرح
مشخصات و فرایند
پیشنهادات طرح مهر آزان برای حوزه جنوب غربی
طرح تفصیلی مشهد –جنوب بزرگراه آسیایی (دی1377)
معرفی طرح
فرآیند طرح
پیشنهادات طرح
طرح تجدید نظر تفصیلی محدوده اراضی زکریا 2(با رویکرد طراحی شهری)
معرفی طرح
فرآیند طرح
پیشنهادات و پیش بینی های طرح تجدید نظر محدوده اراضی زکریای 2
طرح جامع احیا ء و سا ما ندهی ا راضی جنوبی
معرفی طرح
مشخصات و فرآیند
پیشنهادات طرح
طرح منطقه بندی و تعیین محدوده های دارای پتانسیل برای بلند مرتبه(طرح موضعی موضوعی)
معرفی طرح
مشخصات و فرآیند طرح
پیشنهادات طرح
نقش و جایگاه حوزه جنوب غرب در الگوی عمومی توسعه و عمران کلانشهر مشهد
جمع‌بندی
منابع