روش تحقیق ارزیابی نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیران بانک کشاورزی

- مقدمه : تحولات پیاپی در زمینه فناوری و نقش آن در سیستمهای تولید و تنوع ارائه خدمات به مشتریان، همراه با تشدید رقابت بین واحدهای اقتصادی به منظور حفظ سهم بازارروش تحقیق ارزیابی نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیران بانک کشاورزی|40104741|k-status|نقش اطلاعات مالی,نقش اطلاعات مالی بانک کشاورزی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد روش تحقیق ارزیابی نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیران بانک کشاورزیرا مشاهده می نمایید .

- مقدمه :

تحولات پیاپی در زمینه فناوری و نقش آن در سیستمهای تولید و تنوع ارائه خدمات به مشتریان، همراه با تشدید رقابت بین واحدهای اقتصادی به منظور حفظ سهم بازار، مدیریت سازمانها را بر آن داشته است تا همواره و با جدیت به ایجاد بستر مناسب برای ارائه اطلاعات خصوصاً اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری ها همت گمارند. سازمان ها دریافته اند كه پیش شرط اساسی برای تصمیم‌گیری های درست اقتصادی وجود و دسترسی به اطلاعات مالی شفاف و استفاده به موقع از آن می باشد. فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات بدون كیفیت منجر به تصمیم گیری های اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه، سلب اطمینان از سرمایه گذاران و اعتباردهندگان و در نهایت عقب ماندگی اقتصادی و كاهش سطح رفاه عمومی می گردد. در این راستا واحدهای تجاری تلاش دارند تا با روش های مناسب اطلاعات صحیح، قابل اتكاء و قابل اعتمادی را در زمینه های مربوط به فعالیتشان جمع آوری و ارائه نمایند. ارائه اطلاعات مالی با كیفیت مطلوب می تواند نقش مهمی در ارزیابی عملكرد گذشته، اداره عملیات جاری و آتی واحدها ایفا نماید.

بنابراین یكی از حوزه های مورد توجه مدیران، حوزه حسابداری و مدیریت مالی است. گزارش‌های حسابداری به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابداری در واقع نقش ارائه كننده اطلاعات به استفاده كنندگان مختلف اعم از درون سازمانی و برون سازمانی را انجام می دهد. به عبارت دیگر سیستم حسابداری مورد عمل واحد تجاری از طریق پردازش داده ها و تبدیل آن به اطلاعات سودمند، پیوند میان نتایج فعالیت های اقتصادی با افراد ذینفع را برقرار می سازد. بنابراین باتوجه به این كه اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت است و میزان دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و دقت اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد، آگاهی از میزان برخورداری اطلاعات مالی از ویژگی های كیفی حائز اهمیت است. بدین ترتیب تحقیق حاضر تلاش دارد تا با توجه به نظام حسابداری مورد عمل، از طریق آزمون فرض های مربوط به ویژگی های كیفی اطلاعات مالی به ارزیابی و تحلیل چگونگی ارائه اطلاعات مالی و تاثیر آن بر تصمیم گیری مدیران بانك كشاورزی بپردازد.