رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران

(79-1372) فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : كلیات پژوهش .........................................................................................................رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهران|40104874|k-status|متغیرهای كنترل بازارسهام تهران ,سهام تهران ,سهام,تطبیق كنترلهای راهبردی سطح كسب و كار با راهبرد ,ساز و كارهای كنترل حركت راهبردی,مبانی نظری و روش تحقیق كنترل راهبردی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد رابطه متغیرهای كنترل راهبردی و اثربخشی شركتهای فعال در بازار سهام تهرانرا مشاهده می نمایید .

(79-1372)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : كلیات پژوهش .......................................................................................................................... 1

1-1- مقدمه..................................................................................................................................................... 2

2-1- مسأله .................................................................................................................................................... 2

3-1- سابقه موضوع......................................................................................................................................... 4

4-1- هدف ..................................................................................................................................................... 5

5-1- ضرورت و اهمیت پژوهش .................................................................................................................... 6

6-1- پرسشهای پژوهش ............................................................................................................................... 7

7-1- فرضیه های پژوهش.............................................................................................................................. 7

8-1- واژههای كلیدی پژوهش....................................................................................................................... 8

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش ..................................................................................................................... 9

1-2- مقدمه.................................................................................................................................................. 10

2-2- سامانه های كنترل راهبردی ................................................................................................................... 10

3-2- ناپیوستگی محیطی ................................................................................................................................. 13

1-3-2- نیروی های اجتماعی ......................................................................................................................... 13

2-3-2- نیروهای اقتصادی ............................................................................................................................... 13

3-3-2- نیروهای فناوری .................................................................................................................................. 14

4-3-2- نیروهای سیاسی ................................................................................................................................ 14

5-3-2- آثار ناپیوستگی های محیطی ............................................................................................................ 14

4-2- تعریف كنترل راهبردی ........................................................................................................................... 15

1-4-2- كنترلهای مثبت و منفی .................................................................................................................... 16

2-4-2- كنترلهای نتایج و اقدام ...................................................................................................................... 17

3-4-2- ضرورت كنترل .................................................................................................................................... 20

4-4-2- تعریف راهبرد....................................................................................................................................... 20

1-4-4-2- معیارهای راهبرد اثر بخش............................................................................................................. 21

5-2- تفاوت كنترل راهبردی با كنترل مدیریت............................................................................................... 23

1-5-2- كنترل اجرای راهبرد............................................................................................................................ 23

2-5-2- روایی فرضیات راهبرد.......................................................................................................................... 24

3-5-2- مدیریت مقوله راهبردی...................................................................................................................... 24

4-5-2- كنترل تعاملی...................................................................................................................................... 24

5-5-2- بررسی های دوره ای راهبرد................................................................................................................ 25

6-5-2- اهمیت كنترل راهبردی....................................................................................................................... 27

7-5-2- بررسی اجمالی رویكردهای كنترل راهبردی...................................................................................... 28

1-7-5-2- رویكرد سنتی.................................................................................................................................. 28

2-7-5-2- رویكرد های جایگزین ................................................................................................................... 28

1-2-7-5-2- رویكرد انتقادی ......................................................................................................................... 29

1-1-2-7-5-2- پاییدن محیطی به منظور كنترل فرضیه............................................................................. 32

2-1-2-7-5-2- پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی.......................................................................... 33

3-1-2-7-5-2- كنترل آماده باش ویژه ......................................................................................................... 35

2-2-7-5-2- رویكرد تنظیم متمركز .............................................................................................................. 36

6-2- كنترل حركت راهبردی ........................................................................................................................... 37

7-2- كنترل جهش راهبردی ........................................................................................................................... 37

8-2- روشهای تدوین راهبرد ............................................................................................................................ 39

9-2- تطبیق كنترلهای راهبردی سطح كسب و كار با راهبرد ....................................................................... 40

10-2- یادگیری و كنترلهای راهبردی ............................................................................................................. 45

11-2- انواع كنترل حركت راهبردی و جهش راهبردی.................................................................................. 48

1-11-2- تعیین متغیرهای كلیدی ................................................................................................................ 51

2-11-2- ساز و كارهای كنترل حركت راهبردی ........................................................................................... 53

3-11-2- یك چارچوب اقتضایی برای كنترل راهبردی زمان صلح................................................................ 56

12-2- گذر از كنترل حركت راهبردی به كنترل جهش راهبردی.................................................................. 57

13-2- گذر از كنترل جهش راهبردی به كنترل حركت راهبردی ................................................................. 58

14-2- سلسله مراتب كنترل راهبردی ............................................................................................................ 59

15-2- كنترل راهبردی در انواع مختلف شركتها ............................................................................................ 61

16-2- عملیاتی كردن كنترل راهبردی ........................................................................................................... 61

1-16-2- تیمهای كنترل راهبردی.................................................................................................................. 63

2-16-2- نقش مدیریت ارشد.......................................................................................................................... 63

3-16-2- نقش كنترل كننده مدرن................................................................................................................. 66

17-2- اثربخشی سازمانی................................................................................................................................. 67

1-17-2- مقدمه................................................................................................................................................ 67

2-17-2- اهمیت عملكرد سازمان در مدیریت راهبردی................................................................................. 67

3-17-2- محدود كردن مفهوم عملكرد سازمانی............................................................................................. 68

4-17-2- سنجش عملكرد سازمان.................................................................................................................. 69

5-17-2- تعریف اثربخشی............................................................................................................................... 70

6-17-2- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شركتهای خصوصی............................................................. 72

7-17-2- معیارهای اثربخشی.......................................................................................................................... 72

8-17-2- مدل ارزشهای رقابتی....................................................................................................................... 74

9-17-2- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی.............................................................................................. 76

10-17-2- چارچوب نظری پژوهش............................................................................................................... 77

11-17-2- جمع بندی فصل دوم 83

-1- مقدمه

در نهایت ، قرن بیستم، شركتهای جهان را وادار به گسترش حیطه تفكر در مورد چگونگی اداره امور خود كرد. قرن بیست و یكم بسیار چالشگرتر از قرن بیستم خواهد بود. شركتهای انتفاعی ، به منظور حفظ یا ارتقای توان رقابت و ادامه حیات خود باید بطور پیوسته شرایط محیط را در نظر داشته باشند و خود را با آن تطبیق دهند. بی‌توجهی به شرایط بیرونی، درست مانند حركت در تاریكی بدون چراغ است. مسایل پیش روی سازمان باید به موقع تشخیص داده شوند، درست تعریف شوند و در برابر آنها راه حلهای نظری درست، ارائه و اجرا شود . این فصل ، هدف پژوهش ، ضرورت، اهمیت آن ، بیان مساله ، سؤالات و فرضیات پژوهش را دربردارد.

2-1- مسأله

پیش بینی ها درباره سدة 21 فراوان است. اما در مورد ادامه افزایش مرحله ای فشارهای جهانی شدن كه تغییرات بنیادین در مرزهای سنتی كشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد. جهانی شدن فرصتهای با سخاوتی خلق خواهد كرد، از سوی دیگر چالشهای مهمی نیز برای كشورها و مدیران اجرایی در بر خواهد داشت. چشم انداز رقابت جهانی، قوانین و اصول رقابت جهانی را به چالش وادار خواهد كرد، (شاكر – 1999).

ما در جهانی زندگی می كنیم كه حدوداً از 200 كشور تشكیل شده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم از بعضی جهات، از فعالیتهای آنها تأثیر می پذیریم. در شرایط كنونی نداشتن رابطه با كشورهای دیگر غیر ممكن است. بر اساس آمار «سازمان جهانی تجارت»[1] ، در ژوئیه سال 2001 میلادی، 142 كشور عضو آن و 29 كشور مثل روسیه و چین در حال مذاكره برای پیوستن به آن سازمان بوده اند. هر چند پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجباری نیست. ولی حداقل تمایل به استفاده از مزایا و فواید آن كه سهمش از تجارت جهانی بیش از 90 درصد كل تجارت جهان است، ضرورت عضویت، در آن را اجتناب ناپذیر می كند. با توجه به اینكه پیشرفتهای نظام تجارت جهانی، اثر قاطعی بر محیط كسب و كار دارد، ملاحظه محیط كسب و كار یكی از عوامل مهم، در پایداری و رشد آینده شركتهای بازرگانی خواهد بود.

از طرف دیگر شركتهای بازرگانی در دنیا به سمت جهانی شدن گرایش گسترده ای یافته اند. شركتهای ایرانی به ناچار - حداقل در داخل كشور- در مقابل بعضی از آنها قرار می گیرند به طوری كه در حال حاضر بسیای از شركتهای ایرانی از این تقابل در امان نیستند. ایستایی و مقابله دربرابر شركتهای خارجی یا داشتن موضع تهاجمی نسبت به آنها، مستلزم پاییدن و پویش مناسب محیط و فراهم آوردن ابزار لازم است. به‌علاوه یكی از هدفهای عمده سیاستهای اقتصادی كشور، رهایی از تكیه بر وابسته بودن به صادرات تك محصولی (نفت) است. بدون توجه به شرایط و تحولات محیطی، چگونه می توان رقبای توانمند را شناخت و با آنان مقابله كرد.

1 - آشنایی با قواعد سازمان جهانی تجارت، 1381.