مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های پرداخت پاداش

جزئیات: توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های پرداخت پاداش|40105449|k-status|مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های پرداخت پاداش,پیشینه تحقیق روش های پرداخت پاداش,مبانی نظری روش های پرداخت پاداش,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,روش های پرداخت پاداش
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های پرداخت پاداشرا مشاهده می نمایید .

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

2-1- مقدمه.. 18

2-2- اهداف مدیریت منابع انسانی.. 18

2-2-1- هدفهای اجتماعی.. 18

2-2-2- هدفهای سازمانی.. 18

2-2-3- هدفهای عملیاتی.. 19

2-2-4- هدفهای فردی.. 19

2-3- جایگاه نظام پاداش در مدیریت منابع انسانی.. 19

2-4- رابطه پاداش و انگیزش.. 20

2-5- تعریف انگیزش.. 22

2-6- نشانه‌های انگیزش.. 23

2-7- نظریات انگیزشی.. 23

2-7-1- نظریه‌های محتوایی.. 23

2-7-2- نظریه‌های فرآیندی.. 28

2-8- انواع پاداش.. 33

2-8-1- پول.. 33

2-8-2- مزایا.. 34

2-8-3- مزایای غیرنقدی.. 34

2-8-4- پاداش درونی.. 34

2-8-5- پاداش بیرونی.. 35

2-8-6- نکاتی درباره اعطای پاداش درونی و بیرونی.. 36

2- 9- ارزیابی عملکرد و پاداش.. 37

2-9-1- تعریف ارزیابی عملکرد.. 37

2-9-2- خطاهای ارزیابی عملکرد.. 38

2-9-3- روشهای ارزیابی عملکرد.. 38

2-9-4- ارتباط سیستم ارزیابی عملکرد با پاداش.. 38

2-9-5- مدل جامع رابطه بین پاداش و عملکرد.. 40

2-9-6- فرایند مبادله.. 43

2-10- مبانی اعطای پاداش.. 44

2-10-1- عضویت در سازمان.. 44

2-10-2- حضور در سازمان.. 45

2-10-3- عملکرد.. 45

2-10-4- ارشدیت.. 46

2-10-5- تخصص.. 46

2-10-6- دشواری کار.. 46

2-10-7- قضاوت و تصمیم گیری.. 46

2-11- سیستمهای پاداش.. 47

2-11-1- محرمانه بودن پرداخت.. 47

2-11-2- سیستمهای پرداخت مشارکتی.. 48

2-11-3- سیستمهای پاداش قابل انعطاف.. 48

2-12- مدیریت پاداش کارکنان.. 49

2-12-1- اهداف مدیریت پاداش.. 49

2-12-2- مدل مدیریت پاداش کارکنان.. 49

2-12-3- عوامل اثر گذاری برخط مشی های مدیریت پاداش.. 51

2-13- ویژگیهای سیستم پاداش مؤثر.. 52

2-13-1- اهمیت.. 52

2-13-2- انعطاف.. 53

2-13-3- فراوانی(دفعات).. 53

2-13-4- آشکاری.. 53

2-13-5- توزیع منصفانه.. 54

2-14- برخی دلایل ناکام بودن پرداخت پاداش.. 55

2-14-1- چرا غالبا پاداشها ایجاد انگیزه نمی کنند؟.. 55

2-14-2- چرخه معیوب.. 56

2-15- سیستمهای مشوق.. 57

2-16- برخی روشهای متداول پرداخت پاداش به مدیران.. 58

2-16-1- روشهای سنتی.. 58

2-16-2- روش های تعدیل شده.. 61

2-16-3- شیوه های متداول اعطای پاداش به مدیران شرکتها در ایران 62

2-17- چارچوبی برای مدیریت پاداش برپایه ملاک(EBRM).. 63

2-18- نگاهی به وضع کنونی پرداخت پاداش در شرکت پارس خودرو.. 68

2-19- خلاصه فصل.. 69

2-1- مقدمه

در بررسی موضوع پاداش و قبل از ورود به جزئیات بحث، تأمل بر این نکته می تواند راهگشا باشد که اصولاً نقش پاداش در تقویت یا تضعیف انگیزه افراد چگونه است؟ و هدف از تعریف پاداش به عنوان بخشی از نظام جبران خدمت افراد چیست؟ و این بخش کدام قسم از نیازهای آنها را برآورده می کند؟

همچنین بایستی سازگاری پاداش با اهداف مدیریت منابع انسانی، شرایط تشویق و ملاکهای اعطای پاداش، انواع پاداش، رابطه ارزیابی عملکرد با پاداش و ویژگیهای یک سامانه پاداش مؤثر و مطلوب و نیز اثرات تمایز قائل شدن میان پاداش و سایر ابزارهای جبران خدمت از جنبه های مدیریتی و روانشناختی را بررسی کنیم.

2-2- اهداف مدیریت منابع انسانی

به طور خلاصه اهداف مدیریت منابع انسانی را در 4 بخش؛ هدفهای اجتماعی، هدفهای سازمانی، هدفهای عملیاتی و هدفهای فردی می توان برشمرد.

2-2-1- هدفهای اجتماعی: عبارتست از داشتن مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در برابر نیازها و چالشهای جامعه تا آثار منفی چنین نیازهایی را به حداقل برساند.

2-2-2- هدفهای سازمانی: عبارت اسـت از درک این نکتـه که مدیریـت منابع انـسانی به منظور تشریک

مساعی در اثر بخشی سازمانی به وجود می آید. این واحد به خودی خود یک هدف نیست بلکه واحدی است که به منظور ارائه خدمات به بقیه سازمان بوجود می آید.

2-2-3- هدفهای عملیاتی : عبارت است از حفظ و نگهداری مشارکت واحد مدیریت منابع انسانی در سطحی که متناسب با نیازهای سازمان باشد.

2-2-4- هدفهای فردی: عبارت است از کمک به کارکنان در دستیابی به هدفهای شخصی خود تا آنجا که این هدفها، مشارکت آنها را نسبت به سازمان تشدید کند. اگر قرار است که کارکنان، حفظ و نگهداری و برانگیخته شوند باید هدفهای شخصی آنها برآورده شود. درغیر این صورت ممکن است عملکرد و رضایت کارکنان کاهش یابد و آنان سازمان را ترک کنند. (جزنی، 1375؛22)