دانلود پاورپوینت نظامهای اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیم

تعریف سیستم اطلاعات مدیریت ((MIS (Management Information System) اولین اقدام رسمی در ایجاد سیستم مبتنی بر کامپیوتر که اطلاعات حل مسئله را برای مدیر فراهم کند سیدانلود پاورپوینت نظامهای اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیم|40261220|k-status|نظامهای اطلاعات مدیریت,پشتیبانی تصمیم,سیستم اطلاعات بازاریابی,سیستم اطلاعات تولید,سیستم اطلاعات مالی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت نظامهای اطلاعات مدیریت و پشتیبانی تصمیمرا مشاهده می نمایید .

تعریف سیستم اطلاعات مدیریت
((MIS (Management Information System)

اولین اقدام رسمی در ایجاد سیستم مبتنی بر کامپیوتر که اطلاعات حل مسئله را برای مدیر فراهم کند سیستم اطلاعات مدیریت MIS نام گذاری شدسیستم اطلاعات مدیریت یک منبع اطلاعات گسترده درسطح سازمان است که توسط تمام مدیران در کلیه سطوح و در تمام زمینه های فعالیتی مورد استفاده قرار میگیرددر اواسط سالهای دهه 1960 اکثر مؤسسات بر مشکلات پیاده سازی اولین کامپیوترهای خود فائق آمدند کارمشکلی بود زیرا این سازمانها حجم بسیار زیادی از داده ها را در طی سالها جمع آوری کرده بودند و فعالیت قابل توجهی نیاز بود تا این داده ها را به شکل پذیرا برای کامپیوتر ها درآورندمیتوان سیستم اطلاعات مدیریت را به صورت سیستمهای رسمی و غیر رسمی تعریف کرد که اطلاعات گذشته ، حال و آینده عملیات داخل موسسه و محیط آن را فراهم مینماینداین سیستم مدیران ، کارکنان و عوامل اصلی محیطی را با اطلاعات در زمان مناسب برای کمک در تصمیم گیری حمایت می کنداطلاعات (Information): داده هایی پردازش شده به صورت معنی دار و مفید برای انسانهاqداده (Data): وقایع خامی که بیان کننده رویدادهای اتفاق افتاده در سازمان نظیر عملیات کسب و کارفعالیتهای اولیه سیستمهای اطلاعات مدیریتمؤسساتی که به سیستم اطلاعات مدیریت اولیه مبادرت نمودند دریافتند موانع عمده موارد ذیل میباشندمدیران به عنوان یک گروه در مورد کامپیوتر اطلاعی نداشتند.متخصصین اطلاعات نیز دانسته های کمی از مدیریت داشتند.سیستم اطلاعات بازاریابیبازاریابی اولین زمینه ای بود که فکر سیستم اطلاعات عملیاتی را متصور ساخت و تلاش قابل ملاحظه ای در تهیه نمودارها و توصیفهای نحوه بکارگیری کامپیوتر در کلد حیطه علیت بازار یابی به عمل آورد.یک سیستم اطلاعات بازاریابی زیر مجموعه ای از سیستم اطلاعات مدیریت است که اطلاعات مورد استفاده در حل مسایل بازاریابی مؤسسه را تهیه می کند.فایل پاورپوینت 49 اسلاید