دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی

فهرست مطالب : آشنایی با مفاهیم تعیین موقعیتآشنایی با مفهوم تعیین موقعیت ماهواره ایانواع سیستمهای تعیین موقعیت ماهواره ایسیستم تعیین موقعیت جهانی GPSساختار سیستمدانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی|40261223|k-status|تعیین موقعیت جهانی,GPS ,تعیین موقعیت ماهواره ای,ساختار سیستم GPS
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانیرا مشاهده می نمایید .

فهرست مطالب :

آشنایی با مفاهیم تعیین موقعیتآشنایی با مفهوم تعیین موقعیت ماهواره ایانواع سیستمهای تعیین موقعیت ماهواره ایسیستم تعیین موقعیت جهانی GPSساختار سیستم GPS اساس تعیین موقعیت در GPSانتخاب گیرنده مناسبکاربردهای GPS در آمار

آشنایی با مفاهیم تعیین موقعیت

هدف از تعیین موقعیت Positioning:

تعیین موقعیت یک هدف نسبت به یک مبدا که این مبدا می تواند به روشهای مختلفی تعریف شود.

اصول تعیین موقعیت Positioning :

1.جمع آوری یک یا چند پارامتر مشاهداتی با استفاده از روشهای اندازه گیری2.یک روش تعیین موقعیت برای محاسبه موقعیت3.یک سیستم مرجع مکانی

اجزای سیستم مختصات مکانی:

1.سیستم مختصات (کارتزین، قطبی)2.دیتوم (سطح مبنا)3.سیستم تصویرو.................فایل پاورپوینت 46 اسلاید