تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود

توضیحات: 80صفحه قالب ورد قابل ویرایش 80صفحه قالب ورد قابل ویرایش بخشی ازمتن: مقدمه: یكی از مسائلی كه پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندركاران تعلیتحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود|40277859|k-status|تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجود
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحقیق با موضوع اوقات فراغت جوانان در ایران و امكانات موجودرا مشاهده می نمایید .

توضیحات:

80صفحه قالب ورد قابل ویرایش

80صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

مقدمه:

یكی از مسائلی كه پیوسته مورد نظر صاحب نظران علوم تربیتی و دست اندركاران تعلیم و تربیت قرار گرفته مسئله اوقات فراغت است. تخصص در گستره حیات بیانگر مطلب است كه در زندگی پر از فراز و نشیب انسان لحظه ها و اوقاتی وجود دارد كه از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. اوقاتی كه بستر مطلوبی است برای جریان نیكوی رشد شخصیت و اعتلای وجود و یا زمینه همواری است برای بروز اختلاف رفتاری، انحراف اخلاقی و بزهكاری اجتماعی، بدون تردید زمانی كه از اوقات فراغت بحث به میان می آید، سخن از ارزشمندی این اوقات است هنگامه بسیار حساس و پرمعنا، اوراقی سرنوشت ساز در كتاب زندگی كه نیازمند اراده های استوار و اندیشه های خلاق است.

شعار ( وقت طلاست) و (شیطان برای دستهای بیكار كاربد می یابد) همواره در اغلب جوامع مطرح بوده و تفكر و تدبیر درباره اوقات فراغت و توجه به نحوه گذراندن این اوقات در كشورهای صنعتی بیش از دیگر كشورها رواج یافته است. حتی اغلب جامعه شناسان و اقتصاد دانان ( دماز، اندرسون، اوژه) بر این باورند كه تحول جوامع انسانی به سوی تمدن فراغت در حركت است.

فهرست برخی ازمطالب:

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

هدف كلی

هدف خاص

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرض ها یا سؤالهای ویژه تحقیق

تعریف عملیات واژه ها یا اصطلاحات

فصل دوم

مقدمه

بخش اول: ادبیات تحقیق

اوقات فراعت از دیدگاه دانشمندان

تحولات تاریخی مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در ایران