دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان

فهرست مطالب مقدمه سازمان چیست؟ عناصر و عواملسازمانی مفهوم شایستگیهایمحوری فلسفه وجودیسازمانها سازمان به عنوان موجودیتی هدفدار انواع سازمان ها بر اساس دیدگاههایمدانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان|40279259|k-status|سازمان,فلسفه وجودی سازمان,عناصر سازمان,سازمان به عنوان موجودیتی هدف دار,انواع سازمان ها بر اساس دیدگاههای مختلف
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمانرا مشاهده می نمایید .

فهرست مطالب

مقدمه

سازمان چیست؟

عناصر و عواملسازمانی

مفهوم شایستگیهایمحوری

فلسفه وجودیسازمانها

سازمان به عنوان موجودیتی هدفدار

انواع سازمان ها بر اساس دیدگاههایمختلف

منابع

مقدمه

انسانها برای تامین نیازهای خود سازمان ها را بنا نهادند و هرچه زمان میگذرد نقش سازمان ها در سرنوشت بشر از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد.

پیتر دراکردر اهمیت سازمان می گوید:

(امروز جوانان باید فنون کار کردن در سازمان ها را بیاموزند همانطور که پدران آنها برای زندگی ناچار بودند امور کشاورزی را یاد بگیرند.)

سازمان چیست ؟

تعاریف مختلفی از سازمان وجود دارد که برخی از آن ها ارائه میگردد:

دو یا بیشتر از دو نفر که با یکدیگر در یک قالب ساختار یافته فعالیت میکنند تا به اهداف مشخصی برسند.(stoner)

سازمان عبارت است از مجموعه افرادی که با یکدیگر کار میکنند و اقدامات خود راهماهنگمیکنند تا بههدفمشخصیبرسند.(jones)

سازمان یعنی تعدادی از افراد که با همهماهنگیعقلاییدارند تا بههدفمشخصبرسند آن هم از طریقتقسیمکاروسلسلهمراتبمشخص.(maccualy)

فایل پاورپوینت 20 اسلاید