کاربرد استراتژی های فروش حضوری در انگیزش، نزدیک شدن و آرایش خوب

The Implication of Personal Selling Strategies in Motivation, Approaches and Good Grooming Available online at www.sciencedirect.com تعداد صفحات: 9 فرمت فایل ترکاربرد استراتژی های فروش حضوری در انگیزش، نزدیک شدن و آرایش خوب|419194|k-status|کاربرد استراتژی های فروش حضوری در انگیزش, نزدیک شدن و آرایش خوب
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد کاربرد استراتژی های فروش حضوری در انگیزش، نزدیک شدن و آرایش خوبرا مشاهده می نمایید .

The Implication of Personal Selling Strategies in Motivation, Approaches and Good Grooming

Available online at www.sciencedirect.com

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل ترجمه: word

چکیده:

این مطالعه بر کاربرد استراتژی ها در انگیزش، نزدیک شدن و آرایش خوب در فروش حضوری محصولات آرایشی تمرکز دارد. روش پژوهشی توصیفی-هدفمند استفاده شد، تحلیل آماری واریانس یک طرفه روابط استراتژی های فروش حضوری درباره انگیزش، نزدیک شدن و آرایش خوب را تفسیر نمود. آن نشان داد که استفاده از استراتژی ها درباره انگیزش، نزدیک شدن و آرایش خوب همبستگی معنادرا دارند. پرسشنامه بوسیله 12 نفر از پاسخ دهندگان از مشتریان و فروشندگان محصولات آرایشی اعتباریابی و به 140 نفر از پاسخ دهندگان از چهار فروشگاه خرده فروشی که محصولات آرایشی در شهر سانتیاگوی فیلیپین می فروختند، داده شد. انتظار می رود که طرح مدل استراتژیک فروش حضوری درباره هنر فروشندگی موثر پیشنهاد گردد.

واژگان کلیدی: فروش حضوری، انگیزش، نزدیک شدن، آرایش خوب، استراتژی های فروش حضوری.