تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان

تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان هدف از این مقاله تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان از پیدایش تاکنون می باشد مشخصات فایل تعداد صفحاتحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان|42074490|k-status|تحلیل گسترش فیزیكی شهر كرمان,روند توسعه فیزیکی شهر کرمان,روند توسعه کالبدی شهر کرمان,تحلیل نحوه توسعه فیزیکی شهر کرمان,تحلیل نحوه توسعه کالبدی شهر کرمان,روند تاریخی توسعة فیزیكی سكونتگاههای شهر كرمان
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمانرا مشاهده می نمایید .تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان

هدف از این مقاله تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان از پیدایش تاکنون می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات20
حجم0/906 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته جغرافیا تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی- کالبدی شهر کرمان از پیدایش تاکنون

چکیده

در این پژوهش به بررسی و نقد توسعه فیزیکی شهر کرمان در ادوار مختلف و تحلیل روند جهات گسترش شهر کرمان می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ­ای و پیمایش میدانی جمع­ آوری شده و با استفاده از نرم­افزار ArcGIS و تحلیل­های آمار فضایی و مدل آنتروپی­ شانون به تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که مقدار آنتروپی محاسبه شده برای مناطق شهر کرمان در سال 1385و 1390 به ترتیب 1/606 و 1/598 به ­دست آمده است که به مقدار ln(n) (1/609) نزدیک است. بنابراین نشانگر رشد پراکنده شهرکرمان می‌باشد. شهر کرمان، ابتدا در طول راه­های ارتباطی، توسعه پیدا کرده است و در سال­های اخیر دارای رشد قطاعی بوده است. این توسعه بیشتر به سمت غرب و جنوب­غرب بوده است.

در جریان این توسعه بعضی از روستاها به علّت نزدیکی زیاد به شهر عملاً جزو مناطق شهر کرمان به­ حساب آمده و در داخل محدوده قانونی شهر نیز قرار گرفته ­اند. این آبادی­ها هم از نظر شکل و ساختار فضایی و هم از نظر اشتغال ساکنین حالتی نیمه ­شهری - نیمه­ روستایی دارند. همچنین نتایج حاصل از مدل میانگین نزدیک‌ترین فاصله همسایگی(RN) نشان می­دهد که نظام منطقه ­بندی شهر کرمان از الگوی پراکنده پیروی می­کند. نتایج حاصل از تحلیل لکّه ­های داغ نیز نشان­دهنده یک لکّه سرد گسترده در شهرکرمان است که به شکل باریک­های از مرکز شهر شروع ‌شده و به سمت شرق و غرب شهر کرمان گسترده و پهن گردیده است. این الگو بیانگر استقرار محلّات دارای تمرکز پایین جمعیت در این محدوده می­باشد.

کلیدواژه ها

توسعۀ فیزیکی- کالبدی

تحلیل های آمار فضایی

شهر کرمان

لکّه داغ

فهرست مطالب

چكیده: 3

واژگان كلیدی: 3

مقدمه : 4

داده ها و روش شناسی

شكل 1 - موقعیت جغرافیایی شهركرمان روند تاریخی توسعة فیزیكی سكونتگاههای شهر كرمان جدول 1 - توسعة كالبدی - فیزیكی سكونتگاههای شهركرمان شكل 2 - توسعة كالبدی فیزیكی سكونتگاههای شهر كرمان از زمان پیدایش تاكنون تحلیل گسترش فیزیكی شهر كرمان

جدول 2 - محاسبة ارزش انتروپی مناطق پنجگانه شهر كرمان در سال 1385

جدول 3 - محاسبة ارزش انتروپی مناطق پنجگانة شهر كرمان در سال 1390

شكل 3 - میانگین نزدیكترین فاصلة همسایگی جمعیت شهر

شكل 4 - الگوی خوشه بندی تراكم جمعیت مناطق شهر

عارضة مركزی، میانگین مركزی، بیضی انحراف معیار و فاصلة استاندارد وزنی بر

حسب توزیع جمعیت

شكل 5 - مركز ثقل، بیضی انحراف معیار و سطح تمركز جمعیت شهر كرمان

بر اساس تحلیل خوشه و ناخوشه (موران محلی)

شكل 6 - شناسایی خوشه های دارای تراكم زیاد یا كم جمعیت

تحلیل لكّه های داغ

جمع بندی و نتیجه گیری :

منابع و ماخذ :


"