چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انواع سبک های تصمیم گیری

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انواع سبک های تصمیم گیری چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انواع سبک های تصمیم گیری عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد. مشخصات فایچارچوب نظری و پیشینه پژوهش انواع سبک های تصمیم گیری|42083533|k-status|فصل دوم پایان نامه انواع سبک های تصمیم گیری,مبانی نظری انواع سبک های تصمیم گیری,پیشینه تحقیق انواع سبک های تصمیم گیری,پیشینه پژوهش انواع سبک های تصمیم گیری,پیشینه نظری انواع سبک های تصمیم گیری,ادبیات نظری انواع سبک های تصمیم گیری,چارچوب نظری انواع سبک های تصمیم گیری
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انواع سبک های تصمیم گیریرا مشاهده می نمایید .چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انواع سبک های تصمیم گیری

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انواع سبک های تصمیم گیری عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.


مشخصات فایل
تعداد صفحات46
حجم130/973 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش انواع سبک های تصمیم گیری عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

سبكهاي تصميم گيري اسكات و بروس

1-عقلايي :ديدگاه هاي ساختار يافته و منطقي به تصميم گيري
2-شهودي: تكيه بر ظن ، احساس و ادراك
3-وابسته: تكيه بر راهنمايي و پشتيباني ديگران
4-اجتنابي :به تعويق انداختن يا اجتناب از تصميم گيري
5-فوری : تمايل به تصميم گيري ناگهاني و بدون فكر قبلي


در سبك عقلايي كه يك سبك كنكاشي، تحليلي و منطقي است، تصميم گيران تاثيرات بلندمدت تصميماتشان را ارزيابي مي كنند و يك جهت گيري وظيفه اي مبتني بر واقعيت قوي درتصميم گيريهايشان دارند.به نظر مي رسد اين سبك مرتبط با تمايل به وارد كردن ساختار وكنترل دروني باشد. ممكن است هردو عمل ساختار دادن وكنترل دروني، منجربه رویكرد بالاشود .
تصميماتي كه بوسيله افراد با سبك شهودي اتخاذ مي شود، داراي جهت گيري احساسي ومبتني بر تمايل دروني به سوق دادن اطلاعات به سمت ظن وگمان است. تصميمات شهودي، نسبتاً سريع و با اطلاعات محدود اتخاذ مي شوند و اغلب اگر ظن و احساس اشتباه باشند، تغييرمي كنند .تصميم گيران شهودي احتمالاً خيلي درمعرض اشتباهات وتناقض هستندكه ممكن است مديران رابه سمت عدم اطمينان و بي اعتمادي از جانب زيردستان و مافوقان بكشاند.پس به نظر مي رسد اين سبک منجر به رویکرد پايين شود.


سبك وابسته تصميم گيري داراي خصوصياتي نظير استفاده از نظر، عقيده و پشتيباني ديگران درتصميم گيري است. افراد با سبك وابسته شديد، در تصميماتشان نسبت به ديگران احساس مسووليت مي كنند.اگر اين رفتار بعنوان يك مشاركت در نظر گرفته شود، ممكن است عكس العمل هاي مناسبي در مافوق ها و زيردستان ايجاد كند.در عوض اگر اين رفتار به شكل تكيه بر ديگران در نظر گرفته شود، ممكن است يك واكنش منفي ايجاد كند .از ويژگي هاي سبك اجتنابي، تاخير و عدم پذيرش است برخلاف قطعيت اجتناب ازتصميم گيري ممكن است بوسيله بعضي ازافراد براي كاهش نگراني و اضطراب مرتبط باتصميم گيري استفاده شود.

مديراني كه با به تعويق انداختن تصميم گيريها موافقند، به نظرمي رسد مايلند گله و شكايت خودرا از ما فوق ها وزيردستان خود نشان دهند.از خصوصيات سبك فوری وجود احساس قوي ازآگاهي وحضورذهن و علاقه به تصميم گيري با حداكثر سرعت ممكن است.تصميم گيران فوری بيان كرده اندكه آن ها تصميمات را به اقتضاي وقت مي گيرند، بدون اندكي تامل. اين تصميم گيران ممكن است بعنوان يك فرد قاطع (بدون فكر قبلي ) نگريسته شوند.بنابراين مشخص نيست كه آيا اين امرموجب ارزيابي رویكرد بالا مي شود يا پايين (راش، مكنيلي و كوپر، ١٩٩٦). با توجه به مطالب يادشده، پژوهشگر معتقد است که تصميم گيري عقلايي، به تصميمات باکيفيت بالا منجر مي شودکه خود مي تواند موجب افزايش رویکردمالي شود.همچنين تصميمات اجتنابی وفوري نيز به تصميمات با کيفيت پايين مي انجامد.فرض بر اين است که سبک تصميم گيري وابسته به عنوان تصميم گيري مشارکتي لحاظ شده وتاثيرآن مثبت باشدوتصمیم گیری شهودی منجر به رویکرد پایین گردد.

فهرست مطالب

تعریف نظری سبک های تصمیم گیری تعریف عملیاتی سبک های تصمیم گیری فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع سبک های تصمیم گیری

بخش اول: سبك تصميم گيري 7
مقدمه : 7
سبك تصميم گيری: 11
تعريف: 11
عوامل موثر بر سبك تصميم گيري: 11
انواع سبك تصميم گيري: 12
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه کارل جونگ: 12
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه رو: 12
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه دريور و همکاران: 13
سبك پنجم(سيستماتيك)نيز به وسيله(تاتو، ابرلين، كوترابا، برادبري، ٢٠٠٣ ) 13
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه کرينر: 14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه اسنهارد: 14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه محمد باقريان و همکاران: 14
انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه دفت: 17
-انواع سبک تصميم گيري از ديدگاه رابينز: 18
نیاز به ساختار 21
اجتماعی/افراد ارزشگرا بودن تکنیکی/شغل 21
مدل تكميلي سبك تصميم گيري( رو و بولگاريدز،1992) 21
توسعه و بسط مدل : 22
سبكهاي تصميم گيري اسكات و بروس 23
پیشینه تحقیق 25
تحقيقات داخل کشور: 26
• تحقیقات خارج از کشور 27
فهرست منابع 29


"